خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ خارجی ۲۰۲۰ Avni Vir Vineet feat Bhooma + ترجمه فارسی
متن آهنگ خارجی ۲۰۲۰ Avni Vir Vineet feat Bhooma + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی ۲۰۲۰ Avni Vir Vineet feat Bhooma + ترجمه فارسی

 

متن آهنگ  Avni Vir Vineet feat Bhooma – 2020 + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ  Avni Vir Vineet feat Bhooma – 2020

متن آهنگ خارجی Avni Vir Vineet feat Bhooma – 2020  

متن و ترجمه فارسی آهنگ Avni Vir Vineet feat Bhooma – 2020  

oh O oh , oh O oh, oh O oh ooo … x 2

اوه اوه ، اوه اوه ، اوه اوه اوه … x 2

oh O oh , oh O oh, oh O oh ooo … x 2

اوه اوه ، اوه اوه ، اوه اوه اوه … x 2

It’s a new time for you. It’s a new time for me. We can make it work our way..yeah eh

این زمان جدیدی برای شماست این زمان جدیدی برای من است ما می توانیم این کار را به روش خود انجام دهیم. آره

It really matters what you say, the things that are in your head, its gonna have to be today…

آنچه را که می گویید واقعاً مهم است ، چیزهایی که در ذهن شما قرار دارد ، حتما امروز باید باشد …

Hey ya don’t say no no no, No No aint gonna let us grow, you know know we got to do some good todayyy…

هی بله نه نمی گویم نه ، نه نه به ما اجازه رشد نمی دهیم ، می دانید که امروز باید کارهای خوبی انجام دهیم …

۲۰-۲۰ …ah..we can do plenty…come together todayyy… a-hey..

۲۰-۲۰ … آه .. ما می توانیم کارهای زیادی انجام دهیم … امروز با هم جمع شویم … سلام …

۲۰-۲۰ you could be 10 or 80…just don’t matter yeah…. (come on).

۲۰-۲۰ شما ممکن است ۱۰ یا ۸۰ نفر باشید … فقط مهم نیست آره … (بیا دیگه).

oh O oh , oh O oh, oh O oh ooo….

اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه …

Tell me that you can, Make a new plan, Tell me that you feel for our new world clan, settin’ us apart won’t make the world go round…the earth got breathe, gotta be green on the ground

به من بگویید که می توانید ، یک برنامه جدید تهیه کنید ، به من بگویید که شما برای قبیله جدید جهانی خود احساس می کنید ، ما را از هم جدا نمی کند باعث می شود جهان به دور برود … زمین نفس می کشد ، باید روی زمین سبز شود.

Tell me that you can…Make a new plan…Tell me that you feel for our new world clan .. you know o oh oh you can…

به من بگو که می توانی … می توانید یک نقشه جدید بسازید … به من بگویید که نسبت به قبیله جهانی جدید ما احساس می کنید. اوه اوه می دانید که می توانید …

Hey ya don’t say no no no… No No aint gonna let us grow

هي بله نه نه نه نه … نه نه به ما اجازه نمي دهيم رشد کنيم

You know know we got to do some good todayyy..a-hey…

می دانید که امروز باید کارهای خوبی انجام دهیم … سلام …

۲۰-۲۰ …ah..we can do plenty plenty plenty…come together todayyy… a-hey..

۲۰-۲۰ … آه .. ما می توانیم مقدار زیادی مقدار زیادی انجام دهیم … امروز با هم جمع شویم … هه ..

۲۰-۲۰ you could be 10 or 80

۲۰-۲۰ شما می توانید ۱۰ یا ۸۰ باشید

Jus’ don’t matter, jus’ don’t matter yeahhh.

فقط مهم نیست ، فقط مهم نیست آره.

Music Interlude

موسیقی را قطع کنید

oh O oh , oh O oh, oh O oh o oh oh ( low)

اوه اوه ، اوه اوه ، اوه اوه اوه اوه اوه (کم)

۲۰-۲۰ …ah..we can do plenty…come together todayyy

۲۰-۲۰ … آه .. ما می توانیم کارهای زیادی انجام دهیم … امروز با هم جمع شده ایم

It’s a new time for you. It’s a new time for me.. We ca-an make it our way

این زمان جدیدی برای شماست این یک زمان جدید برای من است. ما همه را به این روش تبدیل می کنیم

۲۰-۲۰ …ah..we can do plenty plenty plenty…come together todayyy…

۲۰-۲۰ … آه .. ما می توانیم مقدار زیادی زیادی انجام دهیم … امروز با هم جمع شوید …

Yeah Yeah a new time for you. Yeah Yeah a new time for me. Yeah Yeah we can make this work our way.. a hey!
بله ، یک زمان جدید برای شما. بله ، یک زمان جدید برای من. بله بله ما می توانیم این کار را به روش خود انجام دهیم .. سلام!

 

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است