خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ خارجی Au nom de lamour Cegra Karl + ترجمه فارسی
متن آهنگ خارجی Au nom de lamour Cegra Karl + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی Au nom de lamour Cegra Karl + ترجمه فارسی

 

متن آهنگ  Cegra Karl – Au nom de lamour + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ  Cegra Karl – Au nom de lamour

متن آهنگ خارجی Cegra Karl – Au nom de lamour  

متن و ترجمه فارسی آهنگ Cegra Karl – Au nom de lamour  

Le langage du cœur est celui qui convient le mieux à l’amour.

Le langage du cœur est celui qui convient le mieux à l’amour.

Yoka élélo ya muana mobali

Yoka élélo ya muana mobali

Ahhh l’apogée de mon amour Ninelle de mon coeur

Ahhh l’apogée de mon amour Ninelle de mon Coeur

Bolingo ya vie na nga eh

بولینگو یا وای از طرف اِ

Ninelle Anissa

نینل آنیسا

C’est toi que j’ai choisi

C’est toi que j’ai choisi

Pour illuminer ma vie

پور روشنگر ma vie

Loin de toi mon cœur sera compromis

Loin de toi mon cœur sera سازش

Bébé sans toi ma vie

Bébé sans toi ma vie

Deviendra un enfer

Deviendra un enfer

Yo ndé point final ya vie nga eh

و یا نقطه نهایی شما از طریق

(Dédicace)

(ددیکاس)

L’apogée de mon amour Ninelle de mon cœur

L’apogée de mon amour Ninelle de mon cœur

Bolingo ya vie na nga eh

بولینگو یا وای از طرف اِ

Ninelle Anissa eh

نینل آنیسا

C’est toi que j’ai choisi pour illuminer ma vie

C’est toi que j’ai choisi pour Illuminer ma vie

Loin de toi mon cœur sera compromis

Loin de toi mon cœur sera سازش

Bébé sans toi ma vie deviendra un enfer

Bébé sans toi ma vie deviendra un enfer

Yo ndé point final ya vie na nga eh

و یا نکته نهایی نهایی

(Dédicace)

(ددیکاس)

La rumba Congolaise a changée de maître

La rumba Congolaise a changée de maître

Cegra Karl Traumatiseur le joker

Cegra Karl Traumatiseur le جوکر

L’habit ne fait pas le moine

L’habit ne fait pas le moine

Mais on reconnaît un moine par son habit

Mais on rebnaît un moine par پسر

Na lingui yo na motema ah

Na gjuhi yo na motema ah

Eh soki yo té bébé

ای سوکی یو تی بیب

Nani mosusu eh

نانی مسسو

Soki yo té Ninelle Anissa

Soki yo té Ninelle Anissa

Nani mosusu eh

نانی مسسو

Soki yo té Anissa ah

سوکی یو آنیسا آه

Nani mosusu eh

نانی مسسو

Na lingui yo na motema ah

Na gjuhi yo na motema ah

Muassi niosso azalaka

Muassi niosso azalaka

Na vie na yé

Na vie na yé

Na mobali moko alinga ko léka mibali niosso eh

Na mobali moko alinga ko léka mibali niosso eh

Mobali niosso azalaka

تلفن همراه nosso azalaka

Na vie na yé

Na vie na yé

Na muassi moko alinga ko léka bassi niosso eh

Na muassi moko alinga ko léka bassi niosso eh

Mais nga Hugues na linga yo na motema

Mais nga Hugues na linga yo na motema

Hugues Ngouelondelé na linga Anissa na motema ah

Hugues Ngouelondelé na linga Anissa na motema ah

(Dédicace)

(ددیکاس)

Soki yo té bébé nani mosusu eh

Soki yo té bébé nani mosusu eh

Soki yo té Ninelle Anissa

Soki yo té Ninelle Anissa

Nani mosusu eh

نانی مسسو

Soki yo té mama na Hugues Henry

Soki yo té mama na Hugues Henry

Nani mosusu eh

نانی مسسو

(Dédicace)

(ددیکاس)

Anissa ozalaka oyo ya nga motema

Anissa ozalaka oyo ya nga motema

Au nom de l’amour

Au nom de l’amour

Saches que je t’aime

Saches que je t’aime

Et t’aimer c’est mon talent

Et t’aimer c’est mon استعداد

Yo point final ya vie na nga eh

یو نقطه نهایی بله با ما از اه

Ninelle Ngouelondelé

Ninelle Ngouelondelé

Anissa ozalaka oyo ya nga motema

Anissa ozalaka oyo ya nga motema

Au nom de l’amour

Au nom de l’amour

Saches que je t’aime

Saches que je t’aime

Et t’aimer c’est mon talent

Et t’aimer c’est mon استعداد

Yo point final ya vie na nga eh

یو نقطه نهایی بله با ما از اه

Ninelle Ngouelondelé

Ninelle Ngouelondelé

(Dédicace)

(ددیکاس)

Anissa ozalaka oyo ya nga motema

Anissa ozalaka oyo ya nga motema

Au nom de l’amour

Au nom de l’amour

Saches que je t’aime

Saches que je t’aime

Et t’aimer c’est mon talent

Et t’aimer c’est mon استعداد

Yo point final ya vie na nga eh

یو نقطه نهایی بله با ما از اه

Ninelle Ngouelondelé eh

Ninelle Ngouelondelé آه

Tu es mon amour l’élue de mon cœur

Tu es mon amour l’élue de mon cœur

Le terminus de mes sentiments

احساسات نهایی

Ninelle Anissa eh

نینل آنیسا

Chouchou

چوچو

Mon amour

دوشنبه

Ma femme

ما زنانه

My wife

همسر من

(Dédicace)

(ددیکاس)

Tu es mon amour

تو es mon amour

L’élue de mon cœur

L’élue de mon cœur

On dit que l’amour n’existe pas

در dit que l’amour n’existe pas

On reconnaît un amoureux

در بازنگری un amoureux

Par ses œuvres

Par ses œuvres

Ninelle Ngouelondelé eh

Ninelle Ngouelondelé آه

Baby

عزیزم

Mon amour

دوشنبه

Okala mê

اوکالا

Mê ndzi yè

من ndzi YE

Anissa ozalaka oyo ya nga motema

Anissa ozalaka oyo ya nga motema

Au nom de l’amour

Au nom de l’amour

Saches que je t’aime

Saches que je t’aime

Et t’aimer c’est mon talent

Et t’aimer c’est mon استعداد

Yo point final ya vie na nga eh

یو نقطه نهایی بله با ما از اه

Ninelle Ngouelondelé eh

Ninelle Ngouelondelé آه

Motema Hugues Anissa ah

Motema Hugues Anissa ah

Anissa ozalaka oyo ya nga motema

Anissa ozalaka oyo ya nga motema

Au nom de l’amour

Au nom de l’amour

Saches que je t’aime

Saches que je t’aime

Et t’aimer c’est mon talent

Et t’aimer c’est mon استعداد

Yo point final ya vie na nga eh

یو نقطه نهایی بله با ما از اه

Ninelle Ngouelondelé eh

Ninelle Ngouelondelé آه

(Dédicace)

(ددیکاس)

Belle c’est peu

خوشگل c’est peu

Sublime c’est insignifiant

بالاترین c’est ناچیز است

Ravissante c’est minime

Ravissante c’est minime

Tu es extra jolie eh

تو فوق العاده جولی آه

La peintre de mon cœur

La peintre de mon cœur

(Dédicace)

(ددیکاس)

Belle c’est peu

خوشگل c’est peu

Sublime c’est vraiment rien

والا c’est vraiment rien

Ravissante c’est minime

Ravissante c’est minime

Tu es extra jolie eh

تو فوق العاده جولی آه

La maman de Hugues Henry

La maman de Hugues Henry

(Dédicace)

(ددیکاس)

Anissa ozalaka oyo ya nga motema

Anissa ozalaka oyo ya nga motema

Au nom de l’amour (Na kombo yo bolingo oh)

Au nom de l’amour (Na kombo yo bolingo oh)

Saches que je t’aime

Saches que je t’aime

Et t’aimer c’est mon talent

Et t’aimer c’est mon استعداد

Yo point final ya vie na nga eh

یو نقطه نهایی بله با ما از اه

Ninelle Ngouelondelé

Ninelle Ngouelondelé

Habit ne fait pas le moine

Habit ne fait pas le moine

Mais on reconnaît un moine par son habit

Mais on rebnaît un moine par پسر

Na lingui yo na motema ah

Na gjuhi yo na motema ah

Soki yo té bébé eh

Soki yo té bébé eh

Nani mosusu eh

نانی مسسو

Soki yo té Ninelle Anissa ah ah

Soki yo té Ninelle Anissa ah ah

Soki yo té mama na Hugues Henry eh eh

Soki yo té mama na Hugues Henry eh eh

Soki yo té le cœur de Hugues Ngouelondelé eh

Soki yo té le cœur de Hugues Ngouelondelé eh

Chouchou

چوچو

Mon amour

دوشنبه

Muassi na nga eh

Muassi na nga eh

My love

عشق من

My wife

همسر من

Ma femme

ما زنانه

My baby

کودک من

Anissa ozalaka oyo ya nga motema

Anissa ozalaka oyo ya nga motema

Au nom de l’amour

Au nom de l’amour

Saches que je t’aime

Saches que je t’aime

Et t’aimer c’est mon talent

Et t’aimer c’est mon استعداد

Yo point final ya vie na nga eh

یو نقطه نهایی بله با ما از اه

Ninelle Ngouelondelé

Ninelle Ngouelondelé

Motema Hugues Anissa ah

Motema Hugues Anissa ah

Anissa ozalaka oyo ya nga motema

Anissa ozalaka oyo ya nga motema

Au nom de l’amour (na kombo ya bolingo)

Au nom de l’amour (na kombo ya bolingo)

Saches que je t’aime

Saches que je t’aime

Et t’aimer c’est mon talent

Et t’aimer c’est mon استعداد

Yo point final ya vie na nga eh  

یو نقطه نهایی بله با ما از اه

Ninelle Ngouelondelé eh

Ninelle Ngouelondelé آه

Tu es mon amour

تو es mon amour

L’élue de mon cœur

L’élue de mon cœur

Le terminus de mes sentiments

احساسات نهایی

Ninelle Anissa eh

نینل آنیسا

Mon amour

دوشنبه

Didi pina silas eh

Didi pina silas آه

(Dédicace)

(ددیکاس)

Soki yo té Mayoukou Léonard eh

سوکی یو تی مایوکو لئونارد آه

Tonton bob eh

تونتون باب آه

Edgard Nguesso le DDP motema Michelle eh

Edgard Nguesso le DDP incema Michelle eh

(Dédicace)

(ددیکاس)

L’habit ne fait pas le moine

L’habit ne fait pas le moine

Mais on reconnaît un moine par son habit

Mais on rebnaît un moine par پسر

On dit que l’amour n’existe pas

در dit que l’amour n’existe pas

On reconnaît un amoureux par ses œuvres

در بازنگری un amoureux par ses œuvres

Chouchou

چوچو

Ma femme

ما زنانه

Mon amour

دوشنبه

Bae
بائه

 

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است