خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ خارجی B Takeshi Matsubara + ترجمه فارسی
متن آهنگ خارجی B Takeshi Matsubara + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی B Takeshi Matsubara + ترجمه فارسی

 

متن آهنگ  Takeshi Matsubara – B + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ  Takeshi Matsubara – B

متن آهنگ خارجی Takeshi Matsubara – B  

متن و ترجمه فارسی آهنگ Takeshi Matsubara – B  

(Go Ahead! Don’t Lookin Back!)

(برو جلو! نگاه نکنید!)

I want to know what’s behind that sky

می خواهم بدانم چه چیزی در پشت آن آسمان است

I’m playing with the power I can play

من با قدرتی که می توانم بازی کنم بازی می کنم

Nonsense such as stopping!

مزخرفاتی چون متوقف کردن!

Fighting Friends (B-Da Forever)

دوستان مبارز (B-Da Forever)

Polish your arms, become light and break!

آغوش خود را لهستانی کنید ، سبک شوید و بشکنید!

(Set! B-Crash!)

(تنظیم! B-Crash!)

Let’s go! Bee soul!

بیا بریم! روح زنبور!

Fight, as far as power

تا آنجا که قدرت مبارزه کنید

Save the broken world!

دنیای شکسته را نجات دهید!

The perfect beader

بیدر کامل

I won’t lose! I’m not afraid! Go radical!

من از دست نمی دهم! نمی ترسم! برو رادیکال!

Go a head! !

برو سر! !

(Go Ahead! Don’t Lookin Back!)

(برو جلو! نگاه نکنید!)

B-battle symbol two spheres

B- نبرد نماد دو حوزه است

“Break off adversity”

“شکستن سختی”

This feeling changes everything

این احساس همه چیز را تغییر می دهد

It will change forever

برای همیشه تغییر خواهد کرد

Far beyond (B-Da Forever)

بسیار فراتر از آن (B-Da Forever)

Go on the road without the road and go anywhere!

بدون جاده بروید و به هر مکانی بروید!

(Set! B-Crash!)

(تنظیم! B-Crash!)

Burn! B-Da soul!

سوزان! نفس ب-دا!

I ’m going to cross the seven seas

من قصد دارم از هفت دریا عبور کنم

Step on the desolated earth

قدم بر روی زمین متروک

The perfect b-der

کامل B-Der

I won’t cry! I won’t be disappointed! I’ll break it!

گریه نمی کنم! ناامید نخواهم شد من آن را می شکنم!

Go a head! !

برو سر! !

(Set! B-Crash!)

(تنظیم! B-Crash!)

Let’s go! B-soul!

بیا بریم! ب-روح!

Fight, as far as power

تا آنجا که قدرت مبارزه کنید

Save the broken world!

دنیای شکسته را نجات دهید!

Burn! B-soul!

سوزان! ب-روح!

I ’m going to cross the seven seas

من قصد دارم از هفت دریا عبور کنم

Step on the desolated earth

قدم بر روی زمین متروک

The perfect beader

بیدر کامل

I won’t lose! I’m not afraid! Go radical!

من از دست نمی دهم! نمی ترسم! برو رادیکال!

Go a head! !

برو سر! !

(Go Ahead! Don’t Lookin Back!)
(برو جلو! نگاه نکنید!)

 

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است