خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ خارجی bad vibes forever XXXTENTACION + ترجمه فارسی
متن آهنگ خارجی bad vibes forever XXXTENTACION + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی bad vibes forever XXXTENTACION + ترجمه فارسی

متن آهنگ  XXXTENTACION – bad vibes forever + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ  XXXTENTACION – bad vibes forever

متن آهنگ خارجی XXXTENTACION – bad vibes forever  

متن و ترجمه فارسی آهنگ XXXTENTACION – bad vibes forever  

​bad vibes forever Lyrics
بد vibes برای همیشه متن ​bad vibes forever

[Chorus: XXXTENTACION]
[کر: XXXTENTACION]

Ooh-ooh-ooh, got you grindin’ all on that
اوه اوه اوه ، همه چیز را در این باره جنجالی کشیدم

Ridin’ on that thang, make a young nigga eyes roll in my brain
Ridin ‘در آن دردناک ، یک چشم نیگا جوان را در مغز من می چرخاند

What we gon’ do-ooh-ooh? I can barely keep control
چه می خواهیم انجام دهیم؟ من به سختی می توانم کنترل کنم

Catch the vibe with me, get the feel with me, vibe with me
گرفتن vibe با من ، احساس را با من ، ارتعاش با من

Ooh-ooh-ooh, got you grindin’ all on that
اوه اوه اوه ، همه چیز را در این باره جنجالی کشیدم

Ridin’ on that thang, make a young nigga eyes roll in my brain
Ridin ‘در آن دردناک ، یک چشم نیگا جوان را در مغز من می چرخاند

What we gon’ do-ooh-ooh? I can barely keep control
چه می خواهیم انجام دهیم؟ من به سختی می توانم کنترل کنم

Catch the vibe with me, get the feel with me, vibe with me
گرفتن vibe با من ، احساس را با من ، ارتعاش با من

[Verse 1: Trippie Redd]
[آیه ۱: Trippie Redd]

I said, “Hey, put your pride right to the side” (Yeah)
گفتم: “سلام ، غرور خود را به کناری بگذار” (آره)

I can waste your time or I can change your life, I said now
گفتم اکنون می توانم وقت شما را تلف کنم یا می توانم زندگی شما را تغییر دهم

Oh-oh-oh, shawty, where you goin’?
اوه اوه ، خنده دار ، به کجا می روید؟

I just need one moment, so baby, keep your focus
من فقط یک لحظه نیاز دارم ، پس عزیزم ، تمرکز خود را حفظ کنید

I said, stay, stay, babe
گفتم بمان ، بمان ، عزیزم

Stay, stay with me
بمان ، با من باش

Stay, stay, babe
بمان ، بمان ، عزیزم

Please don’t run away, please don’t stray away
لطفا فرار نکنید ، لطفاً گمراه نشوید

[Chorus: XXXTENTACION & PnB Rock]
[کر: XXXTENTACION & PnB Rock]

Ooh-ooh-ooh, got you grindin’ all on that
اوه اوه اوه ، همه چیز را در این باره جنجالی کشیدم

Ridin’ on that thang, make a young nigga eyes roll in my brain
Ridin ‘در آن دردناک ، یک چشم نیگا جوان را در مغز من می چرخاند

What we gon’ do-ooh-ooh? I can barely keep control
چه می خواهیم انجام دهیم؟ من به سختی می توانم کنترل کنم

Catch the vibe with me, get the feel with me, vibe with me
گرفتن vibe با من ، احساس را با من ، ارتعاش با من

(Oh, yeah)
(اوه ، بله)

[Verse 2: PnB Rock]
[آیه ۲: PnB راک]

Ooh-ooh-ooh, I can barely keep control
اوه اوه ، من به سختی می توانم کنترل کنم

When you’re grindin’ all on me, bitin’ all on me
وقتی همه چیز را بر من دزدکی می کنی ، همه چیز را روی من بنشین

Girl, you take my soul, yeah (Yeah)
دختر ، شما روح من را می گیرید ، بله (بله)

Ooh-ooh-ooh, you look like the girl of my dreams (Dreams)
اوه اوه اوه ، شما شبیه دختر رویاهای من هستید (رویاهای)

My heart is on lock, need a key (Key)
قلب من قفل است ، به کلید نیاز دارید (کلید)

It’s right in your pocket, you see
درست در جیب شما است ، می بینید

Lost sense, no stress (Stress)
احساس گمشده ، بدون استرس (استرس)

I ain’t tryna hold you back (Back)
من سعی نمی کنم تو را عقب نگه دارم (برگشت)

Ice on, who bought you that? (Ice)
یخ ، چه کسی شما را خریداری کرد؟ (یخ)

Don’t want you to go out sad (Sad)
نمی خواهی غمگین بروی (غمگین)

Girl, you know I’m fallin’ for you (Yeah)
دختر ، شما می دانید که من برای شما سقوط کرده ام (بله)

And girl, you know I’m all in for you (Yeah)
و دختر ، شما می دانید که من همه برای شما هستم (بله)

And I’m in love with you-ooh-ooh, everything you do-ooh-ooh
و من عاشق تو هستم-اوه-اوه ، هر کاری که می کنی-اوه-اوه

[Chorus: XXXTENTACION]
[کر: XXXTENTACION]

Ooh-ooh-ooh, got you grindin’ all on that
اوه اوه اوه ، همه چیز را در این باره جنجالی کشیدم

Ridin’ on that thang, make a young nigga eyes roll in my brain
Ridin ‘در آن دردناک ، یک چشم نیگا جوان را در مغز من می چرخاند

What we gon’ do-ooh-ooh? I can barely keep control
چه می خواهیم انجام دهیم؟ من به سختی می توانم کنترل کنم

Catch the vibe with me, get the feel with me, vibe with me

گرفتن vibe با من ، احساس را با من ، ویبی با من

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است