خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ خارجی Before you by Carter Winter Carter Winter + ترجمه فارسی
متن آهنگ خارجی Before you by Carter Winter Carter Winter + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی Before you by Carter Winter Carter Winter + ترجمه فارسی

 

متن آهنگ  Carter Winter – Before you by Carter Winter + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ  Carter Winter – Before you by Carter Winter

متن آهنگ خارجی Carter Winter – Before you by Carter Winter  

متن و ترجمه فارسی آهنگ Carter Winter – Before you by Carter Winter  

“Before You” lyrics:

متن “Before You”:

What if I hadn’t been that thirsty

چه می شد اگر من آنقدر تشنه نبودم

Stayed in on that random Thursday?

در آن پنج شنبه تصادفی ماندید؟

Picked any other bar in this town to open up a tab

برای باز کردن یک برگه ، نوار دیگری را در این شهر برداشت

What if I had my back to the front door?

چه می شود اگر من پشت درب جلو را داشتم؟

Two for ones didn’t lead to one more

دو مورد دیگر منجر به یک مورد دیگر نشد

What if you had left with my heart and didn’t leave me yours?

چه می شد اگر با قلب من مانده بودی و مرا به حال خودت نگذاشتی؟

Oh I can’t imagine what would have happened

اوه من نمی توانم تصور کنم چه اتفاقی می افتد

If you never walked in there that night

اگر هرگز آن شب داخل آنجا راه نرفتید

Everything I was lacking, could have walked right past me

هرچه فاقد آن بودم ، می توانست درست از کنار من قدم بزند

And I’d never known it for the rest of my life.

و هرگز آن را تا آخر عمر نمی دانستم.

Somebody knew, somebody knew baby I wasn’t me

کسی می دانست ، کسی می داند کودک من نیستم

No I wasn’t me before you.

نه من قبل از تو نبودم.

What if I hadn’t run into an old friend,

چه می شود اگر من به یک دوست قدیمی نمی افتادم ،

And drank a minute catchin’ up with him?

و یک دقیقه صید با او نوشید؟

What if I had just closed on out and walked right out the back?

چه اتفاقی می افتد اگر فقط در را بسته بودم و از پشت عقب می رفتم؟

Oh I can’t imagine what would have happened

اوه من نمی توانم تصور کنم چه اتفاقی می افتد

If you never walked in there that night

اگر هرگز آن شب داخل آنجا راه نرفتید

Everything I was lacking, could have walked right past me

هرچه فاقد آن بودم ، می توانست درست از کنار من قدم بزند

And I’d never known it for the rest of my life.

و هرگز آن را تا آخر عمر نمی دانستم.

Somebody knew, somebody knew baby I wasn’t me

کسی می دانست ، کسی می داند کودک من نیستم

No I wasn’t me before you.

نه من قبل از تو نبودم.

Oh I can’t imagine what would have happened

اوه من نمی توانم تصور کنم چه اتفاقی می افتد

If you never walked in there that night.

اگر هرگز آن شب داخل آنجا راه نرفتید.

Oh I can imagine what would have happened

اوه من می توانم تصور کنم چه اتفاقی می افتد

If you never walked in there that night

اگر هرگز آن شب داخل آنجا راه نرفتید

Everything I was lacking, could have walked right past me

هرچه فاقد آن بودم ، می توانست درست از کنار من قدم بزند

And I’d never known it for the rest of my life.

و هرگز آن را تا آخر عمر نمی دانستم.

Somebody knew, somebody knew baby I wasn’t me

کسی می دانست ، کسی می داند کودک من نیستم

No I wasn’t mean before you.

نه من قبل از شما منظور نبودم

Mmmm before you
قبل از شما

 

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است