خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ خارجی Bread Jack Stauber + ترجمه فارسی
متن آهنگ خارجی Bread Jack Stauber + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی Bread Jack Stauber + ترجمه فارسی

 

متن آهنگ  Jack Stauber – Bread + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ  Jack Stauber – Bread

متن آهنگ خارجی Jack Stauber – Bread  

متن و ترجمه فارسی آهنگ Jack Stauber – Bread  

(Artisanal.)

(صنعتگر.)

(Artisanal.)

(صنعتگر.)

I could live in an artisanal house

من می توانستم در یک خانه صنعتگر زندگی کنم

With an artisanal wife

با یک همسر صنعتگر

Drive an artisanal car

رانندگی یک ماشین صنعتگر

Live an artisanal life

زندگی هنری کنید

It’d be a treat to see

این یک درمان برای دیدن است

What people think of me

آنچه مردم درباره من فکر می کنند

Dressed to the ninth degree

لباس تا درجه نهم

Sipping artisanal tea

نوشیدن چای مصنوعی

What’s an artisanal me?

من یک صنعتگر چیست؟

Where do my clothes end?

لباس من کجا پایان می یابد؟

Can I stop then?

آیا پس از آن می توانم متوقف شوم؟

Which ones are my artisanal friends?

دوستان هنری من کدام یک هستند؟

What’s an artisanal me?

من یک صنعتگر چیست؟

Do I impress you with my dress?

آیا من شما را با لباس خود تحت تأثیر قرار می دهم؟

Who made this?

چه کسی این را ساخته است؟

Can I hide behind your success?

آیا می توانم پشت موفقیت شما پنهان شوم؟

Or is it excess?

یا زیاد است؟

When I talk less?

وقتی کمتر حرف می زنم؟

And I let my things talk for me?

و من اجازه می دهم که مسائل من برای من صحبت کنند؟

What will I say when

چه می گویم وقتی

They go away and

آنها می روند و

I’m on my own again?

من دوباره خودم هستم؟

Artisanal
صنعتگر

 

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است