خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ خارجی Chizonic Ghost in the House chizonic + ترجمه فارسی
متن آهنگ خارجی Chizonic Ghost in the House chizonic + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی Chizonic Ghost in the House chizonic + ترجمه فارسی

 

متن آهنگ  chizonic – Chizonic Ghost in the House + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ  chizonic – Chizonic Ghost in the House

متن آهنگ خارجی chizonic – Chizonic Ghost in the House  

متن و ترجمه فارسی آهنگ chizonic – Chizonic Ghost in the House  

hmm yeah chizonic the zonicus

hmm بله chizonic منطقه

Ghost ghost in the house ghost in house ghost

شبح در خانه شبح در خانه شبح

men who is that ghost in house nobody really know ghost in the church men nobody know uh

مردانی که آن روح در خانه هستند هیچ کس واقعاً روح را در کلیسا نمی شناسد

ghost ghost in the church wear burn shirt to church

ارواح شبح در کلیسا پیراهن سوخته را به کلیسا می پوشند

please i don’t church am not a God am just a preacher and a teacher God speaker i speak the truth of the gospel and am black truth am holy ho

خواهش می کنم من کلیسا نیستم. خدا فقط واعظ و معلم سخنران خدا هستم من حقیقت انجیل را می گویم و حقیقت سیاه هستم مقدس مقدس

even the devils goes to church causing trouble blinding the minds of people and many people are evil from the heart the bible said that the devil came to kill to steal and to destroy but by the power of Jesus i can over come the devil by the word of God He lives in me

حتی شیاطین به کلیسا می روند و باعث ناراحتی در ذهن مردم می شوند و بسیاری از مردم بد از قلب این کتاب مقدس می گویند که شیطان برای کشتن و دزدی به قتل رسید اما با قدرت عیسی مسیح می توانم با این کلمه شیطان بیاموزم. از خدا او در من زندگی می کند

by the power i can over the demons by night by his word i can over come the demons now by his word i can over come the demons right now say amen amen amen and amen

با قدرت من می توانم شبها بر شیاطین بنام کلام او شوم شیاطین باشم اکنون با کلمه او می توانم شیاطین بیام همین حالا بگو آمین آمین آمین و آمین

ghost in the church ghost in the house ghost

شبح در کلیسای شبح در خانه

men who is that ghost in the house

مردانی که آن روح در خانه است

nobody really know ghost in the house men nobody knows uh ghost ghost in the church ghost in the house ghost men who is that ghost in the house nobody really knows ghost in house men nobody knows uh

هیچ کس واقعاً روح را در خانه نمی شناسد ، هیچ کس نمی داند شبح در کلیسا شبح در خانه مردان شبح است که آن شبح در خانه است. هیچ کس واقعاً روح را در خانه نمی شناسد.

farewell the ghost is a demon coming to church to make the christian’s be dizzy and trouble but now i am praying father who hath in heaven hallow be thy name

خداحافظ شبح یک دیو است که به کلیسا می آید تا مسیحیان دچار سرگیجه و دردسر شود ، اما اکنون من دعا می کنم پدری باشد که در بهشت ​​تقدیس شده باشد نام شما

i want your glory to rest in me and let your anointing be pour on me hello excuse me hello sister your looking so nude wearing dirty to church and you’re possess by the evils of this world but by the power of Jesus i pray for by His power you’re restore Amen

من می خواهم شکوه شما در من استراحت کند و بگذارم مسح شما بر من ریخته شود ، ببخشید سلام من خواهر شما که خیلی برهنه به کلیسا کثیف است نگاه می کنید و شما به بدی های این دنیا می پردازید اما با قدرت عیسی مسیح دعا می کنید قدرت او را به شما بازگرداند آمین

and she started manifesting confessing the evil but she was restore and the ghost is still moving about like looking for whom to devour but by the blood of lamb the evil is no more hallelujah

و او شروع به اعتراف كردن به اعتراف شر كرد اما دوباره زنده شد و شبح همچنان مثل این كه به دنبال كسی است كه بخورد چه چیزی را بخورد بلكه با خون بره شیطان دیگر هالوژ نیست

ghost in the church ghost in house ghost

شبح در کلیسا شبح در خانه

men who is that ghost in the house

مردانی که آن روح در خانه است

nobody really knows ghost in the house

هیچ کس واقعاً روح را در خانه نمی شناسد

men nobody knows uh

هیچ کس نمی داند

ghost ghost in the house ghost in church ghost

شبح شبح در خانه روح در روح کلیسا

men who is that ghost in the house nobody really knows ghost in the house men nobody knows uh
مردانی که آن روح در خانه هستند هیچ کس واقعاً روح را در خانه نمی شناسد

 

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است