خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ خارجی Come Thru Summer Walker Usher + ترجمه فارسی
متن آهنگ خارجی Come Thru Summer Walker  Usher + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی Come Thru Summer Walker Usher + ترجمه فارسی

متن آهنگ  Summer Walker Usher – Come Thru + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ خارجی Come Thru Summer Walker Usher + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی Summer Walker Usher – Come Thru  

متن و ترجمه فارسی آهنگ Summer Walker Usher – Come Thru  

Come Thru Lyrics
Come Thru متن Come Thru

[Intro]
[معرفی]

We got London on da Track
ما لندن را در دا رد گرفتیم

[Verse 1: Summer Walker]
[آیه ۱: تابستان واکر]

I should’ve known better
باید بهتر می شناختم

Can’t even pretend like I don’t want it again
حتی نمی توانم وانمود کنم که دوباره آن را نمی خواهم

On the brain all the time
تمام مدت روی مغز

Thinkin’ of all the things that we did
به همه کارهایی که انجام دادیم فکر کنید

You did somethin’
تو کاری کردی

متن و ترجمه فارسی آهنگ Summer Walker Usher – Come Thru

‘Cause shit like this don’t happen too often
چون خیلی زود این اتفاق نمیفته

It’s the way you put it down
این راهی است که شما آن را فرو می کنید

I don’t want no one else around
من هیچ کس را در اطراف نمی خواهم

[Pre-Chorus: Summer Walker]
[قبل از کر: تابستان واکر]

Got me takin’ a step on the wild side
به من قدم برداشتم

Cuttin’ all ties
قطع همه پیوندها

With them other guys
با آنها بچه های دیگر

Way you, way you look in my eyes
راه شما ، به روشی که به چشمان من نگاه می کنید

Lovin’ me nice and slow
Lovin ‘من خوب و کند است

[Chorus: Summer Walker]
[کر: تابستان واکر]

You make me wanna come through
شما مرا مجذور می کنم

متن و ترجمه فارسی آهنگ Summer Walker Usher – Come Thru

Quarter after two
ربع بعد از دو

Just to put it down on you
فقط برای اینکه آن را به تو بسپارم

You make me wanna replay
شما مرا مجذوب پخش می کنم

All of the things
همه چیزها

That you and me, we do
که من و من ، این کار را می کنیم

You make me wanna come through
شما مرا مجذور می کنم

Quarter after two
ربع بعد از دو

Just to put it down on you
فقط برای اینکه آن را به تو بسپارم

You make me wanna replay
شما مرا مجذوب پخش می کنم

متن و ترجمه فارسی آهنگ Summer Walker Usher – Come Thru

All of the things
همه چیزها

That you and me, we do
که من و من ، این کار را می کنیم

[Post-Chorus: Summer Walker]
[پس از کر: تابستان واکر]

Look at what you make me wanna do
نگاه کنید به آنچه شما باعث می شوید من بخواهم انجام دهم

I’ll drop all my niggas for you
من تمام نیگهایم را برای شما رها خواهم کرد

Got my feelings runnin’ on a loop
احساساتم را به دور خود حلقه کردم

This ain’t what I’m really used to
این چیزی نیست که من واقعاً عادت کرده ام

[Verse 2: Usher]
[آیه ۲: Usher]

(You make me wanna, wanna, wanna)
(تو مرا میخوام ، می خواهم ، می خواهم)

Before anything happens between us
قبل از اینکه هر چیزی بین ما اتفاق بیفتد

Be sure you’re ten toes down before I pull out this car (Pull it)
قبل از بیرون کشیدن این اتومبیل مطمئن شوید که ده انگشت پای شما است (آن را بکشید)

And the only thing that’s comin’ beside me
و تنها چیزی که کنار من است

متن و ترجمه فارسی آهنگ Summer Walker Usher – Come Thru

Out this situation is you waitin’ to get some more (Oh, get it)
از این وضعیت انتظار دارید تا برخی دیگر کسب کنید (اوه ، آن را بگیرید)

I told you, I’ma take you places (Whoa)
من به شما گفتم ، من شما را مکان می کنم (او)

I seen it in your face (Yeah-yeah)
من آن را در چهره شما دیدم (بله)

And I knew that you would say this
و من می دانستم که شما این را بگویید

So how you wanna play this?
بنابراین چگونه می خواهید این بازی کنید؟

Yeah, you got somebody (Yeah)
بله ، شما کسی را دریافت کردید (بله)

I been in this predicament (Uh)
من در این مخمصه (آه) بودم

Don’t trip, creep discrete
سفر نکنید ، گسسته گسسته باشید

That’s just what we dealin’ with
این فقط چیزی است که ما با آن سر و کار داریم

متن و ترجمه فارسی آهنگ Summer Walker Usher – Come Thru

[Chorus: Usher, Summer Walker & Both]
[کر: یوسر ، تابستان و هر دو]

(You make me wanna, wanna)
(تو مرا میخواهی ، می خواهی)

You make me wanna come through
شما مرا مجذور می کنم

Quarter after two
ربع بعد از دو

Just to put it down on you
فقط برای اینکه آن را به تو بسپارم

You make me wanna replay (Oh)
شما مرا مجذوب پخش می کنم (اوه)

All of the things (Oh)
همه موارد (اوه)

That you and me, we do (Woo)
که من و من ، ما (وو)

(You make me wanna, wanna)
(تو مرا میخواهی ، می خواهی)

You make me wanna come through
شما مرا مجذور می کنم

Quarter after two
ربع بعد از دو

Just to put it down on you
فقط برای اینکه آن را به تو بسپارم

You make me wanna replay
شما مرا مجذوب پخش می کنم

All of the things (All of the things)
همه چیزها (همه چیزها)

That you and me, we do (Ooh)
که من و تو ، ما (اوه)

(You make me wanna, wanna)
(تو مرا میخواهی ، می خواهی)

متن و ترجمه فارسی آهنگ Summer Walker Usher – Come Thru

[Post-Chorus: Summer Walker, Usher]
[پس از کر: تابستان واکر ، آشر]

Look at what you make me wanna do (Oh)
ببین آنچه شما را به من می خواهم انجام دهم (اوه)

I’ll drop all my niggas for you (For sure)
من تمام نیگهایم را برای شما رها خواهم کرد (مطمئنا)

Got my feelings runnin’ on a loop (Ooh, baby)
احساساتم را روی یک حلقه چرخید (اوه عزیزم)

This ain’t what I’m really used to
این چیزی نیست که من واقعاً عادت کرده ام

[Outro: Usher]
[Outro: Usher]

(You make me wanna, wanna, wanna)
(تو مرا میخوام ، می خواهم ، می خواهم)

متن و ترجمه فارسی آهنگ Summer Walker Usher – Come Thru

Ain’t what you used to, but you used to
آن چیزی نیست که قبلاً می خوانید ، اما قبلاً استفاده می کردید

Oh, oh
اوه ، اوه

Oh
اوه

(You make me wanna, wanna, wanna)
(تو مرا میخوام ، می خواهم ، می خواهم)

New relationship too, this is what you do
رابطه جدید نیز همین است که شما انجام می دهید

Think about her, cuddle up
به او فکر کنید ، نوازش کنید

Love her

عاشق او باشید

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است