خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ خارجی Down by the River WYO + ترجمه فارسی
متن آهنگ خارجی Down by the River WYO + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی Down by the River WYO + ترجمه فارسی

متن آهنگ  WYO – Down by the River + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ  WYO – Down by the River

متن آهنگ خارجی WYO – Down by the River  

متن و ترجمه فارسی آهنگ WYO – Down by the River  

I don’t want to know the answers
I can see the reasons for this change

من نمی خواهم جواب ها را بدانم می توانم دلایل این تغییر را ببینم

It’d be nice to know, which way to go

خوب است بدانید که به کدام راه بروید

But that’s ok, it’s all the same

اما این خوب است ، همه یکسان است

But that’s ok, it’s all the same

اما این خوب است ، همه یکسان است

The word is out I made it through the drought okay

حرف این است که من آن را از طریق خشکسالی خوب کردم

I didn’t want to lose the option to choose my fate

من نمی خواهم گزینه انتخاب سرنوشت خود را از دست بدهم

Chorus 1:

کر ۱:

Down by the river I looked for you (x2)

در کنار رودخانه به دنبال تو بودم (x2)

Verse 2:

آیه ۲:

And everything I saw just faded into pieces of grain

و هرچه را دیدم فقط به تکه های دانه محو می شود

Im going to be fine it’s a part of the design it’s okay

من خوب خواهم شد بخشی از طراحی آن خوب است

And everything I saw, had just faded into pieces of grain

و هرچه را دیدم ، تازه به تکه های دانه محو شده بود

I’m going to be fine, it’s a part of the design it’s okay

من خوب خواهم بود ، این بخشی از طراحی است که اشکالی ندارد

Chorus 2:

کر ۲:

Down by the river I looked for you (x2)

در کنار رودخانه به دنبال تو بودم (x2)

Bridge:

پل:

And everything I knew, had just faded into pieces of grain, it’s all the same

و هرچه می دانستم ، به تکه های دانه محو شده بود ، یکسان است

I’m going to be fine, it’s a part of the design that’s unchanged. Oh, yeah!

من خوب خواهم شد ، بخشی از طرح است که بدون تغییر است. اوه ، بله

Chorus 3:

کر ۳:

Down by the river I looked for you (x2)

در کنار رودخانه به دنبال تو بودم (x2)

And everything I saw just faded into pieces of grain

و هرچه را دیدم فقط به تکه های دانه محو می شود

Down by the river I looked for you
در کنار رودخانه به جستجوی تو رفتم

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است