خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ خارجی DzubiOfficial DzubiOfficial + ترجمه فارسی
متن آهنگ خارجی DzubiOfficial DzubiOfficial + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی DzubiOfficial DzubiOfficial + ترجمه فارسی

 

متن آهنگ  DzubiOfficial – DzubiOfficial + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ  DzubiOfficial – DzubiOfficial

متن آهنگ خارجی DzubiOfficial – DzubiOfficial  

متن و ترجمه فارسی آهنگ DzubiOfficial – DzubiOfficial  

(Verse1) 0:21-0:41

(آیه ۱) ۰: ۲۱-۰: ۴۱

Feelin so flawless

احساس بی عیب و نقصی

Increased as lovers

به عنوان عاشقان افزایش یافته است

Thats what they told us

این چیزی است که آنها به ما گفتند

Shame on all us!

شرم بر همه ما!

Feeling the coldness

احساس سرما

Checkin the bonus

جایزه را بررسی کنید

Somewhere like hopeless

جایی مثل ناامید کننده

Acting like Moses

بازیگری مثل موسی

Somehow he chose us

به نوعی او ما را انتخاب کرد

To show off all woumbs

برای نشان دادن همه woumbs

Healing from weakness

بهبودی از ضعف

deeper the meanest

عمیق تر از میانگین

Not perfect leanest

لاغر کامل نیست

Always the cleanest

همیشه تمیزترین

Acting like Genius Heyyyy.

مثل ژنیوس هییی بازی می کنه

(Verse2) 0:42-1:02

(آیه ۲) ۰: ۴۲-۱: ۰۲

Image of love

تصویر عشق

Only to show

فقط برای نشان دادن

How much I want

چقدر دلم می خواهد

To be on top

در صدر بودن

Never to stop

هرگز متوقف نشود

Fill in the dot

نقطه را پر کنید

Don’t plan just plot

فقط نقشه نکشید

Stronger the block

بلوک را قوی تر کنید

louder than glock

بلندتر از گلک

Screen me the shot

صفحه را به من بزنید

Pass me a joint

یک مفصل به من منتقل کن

Let me come close

بگذارید نزدیک شوم

Dont want em hoes

نمی خواهم em hoes

Replaced like cloaths.

جایگزین مانند لباس.

Easiest goals! Heyyyy.

ساده ترین اهداف! هییی

(Verse3) 1:04-1:24

(آیه ۳) ۱: ۰۴-۱: ۲۴

Dont let me GO

اجازه نده من بروم

Hold me so close

مرا نزدیک نگه دارد

Lock all the doors

تمام درها را قفل کنید

Come baby close

نزدیک بیا عزیزم

Forgive my sins

گناهان مرا ببخش

For us to live

برای زندگی ما

Some crazy dreams

بعضی از رویاهای دیوانه کننده

Please let us win!

لطفا اجازه دهید ما برنده شوید!

(Verse4)1:25-2:07

(آیه ۴) ۱: ۲۵-۲: ۰۷

So Im

منم همین طور

Beggin ya Beggin ya

بگین بگین بگین

On ma knees

روی زانوها

Gimme love and

Gimme عشق و

Strenght from priests

قدرت از کاهنان

Feast my eyes

چشمانم را جشن بگیرید

So I can see

بنابراین می توانم ببینم

Like in Jan

مثل ژانویه

You know what it means

شما می دانید معنی آن چیست

Give me time

به من وقت بده

and set me free

و مرا آزاد کنید

No harm to be lean

هیچ ضرری برای لاغر شدن نیست

So accept my plea

پس ادعای من را بپذیرید

sting like a bee

مثل زنبور عسل

Inpowered my Chi

چی رو بهم داد

Lovin to bits

Lovin به بیت

All of them tricks

همه آنها ترفندهای

Bring me the peace

آرامش را برای من بیاور

Release all kings

همه پادشاهان را آزاد کنید

Diamonds to bling

الماس به کوک کردن

The crown does’t pinch

تاج خراب نمی شود

Inches by Inch

اینچ توسط اینچ

Slowly to fit

به آرامی جا می گیرد

Easy to admit

پذیرش آسان

Cut all the shit

تمام گنگ ها را قطع کنید

Pass the blunt

عبور از بلانت

Thats a different class

یک کلاس متفاوت است

No shitty grass

بدون چمن خجالتی

Weighin by mass

وزن آن با جرم است

there is no surrpass

هیچ پیشی وجود ندارد

Sellin by grams

گرم شده توسط گرم

Easiest lifes

آسان ترین طول عمر

Saved up by harm

ذخیره شده توسط آسیب

(Verse5) 2:08-2:27

(آیه ۵) ۲: ۰۸-۲: ۲۷

Dont let me GO

اجازه نده من بروم

Hold me so close

مرا نزدیک نگه دارد

Lock all the doors

تمام درها را قفل کنید

Come baby close

نزدیک بیا عزیزم

Forgive my sins

گناهان مرا ببخش

For us to live

برای زندگی ما

Some crazy dreams

بعضی از رویاهای دیوانه کننده

Please let us win!

لطفا اجازه دهید ما برنده شوید!

(Verse6) 2:28

(آیه ۶) ۲:۲۸

Follow me Follow me

دنبال من باشید

To my grave

به قبر من

Nothing else to accept this pain,

هیچ چیز دیگری برای پذیرش این درد ،

Change the time and set the pace

زمان را تغییر دهید و سرعت را تنظیم کنید

Do not let my world errase

اجازه ندهید که جهان من اشتباه کند

Curin the pain

درد را ببند

Only one faze

فقط یک غش

Changin the date

تغییر تاریخ

To only declere

فقط اعلام كردن

Aiming my pray

با هدف دعای من

The Jupiter way

راه مشتری

Closing the game

بسته شدن بازی

letting us play

به ما اجازه بازی

Some different game

برخی از بازی های مختلف

Draining the shame

تخلیه شرم

Throw me some blame

مقصر مقصر من باش

Point a different way

به روشی متفاوت اشاره کنید

Show me some hate

به من نفرت نشان بده

let me to pay

بگذار تا من بپردازم

Gimme the fame

شهرت را جلب کن

Slowing my pace

سرعتم را کم می کند

Closing the case

بسته شدن پرونده

Im letting you change

به شما اجازه تغییر می دهم

So be on ur best

پس در بهترین حالت خود باشید

Thats how it ends

چطور تمام می شود

Just give me the cheque

فقط چک را به من بدهید

Let me spread fame

بگذارید شهرت را گسترش دهم

Release the hate

نفرت را رها کنید

and suck in the air

و در هوا مکیدن

Follow your goals

اهداف خود را دنبال کنید

Take in dreams

در خواب ببينيد

Only way to accept

تنها راه قبول کردن

all priests

همه کاهنان

Closing the door

در را ببندید

Stopping the claws

متوقف کردن پنجه

Saving ur souls

صرفه جویی در ارواح

Ill give you some more

من به شما برخی دیگر

Let me just go

بذار فقط برم

Bring me to home

مرا به خانه بیاور

Open the door and

در را باز کنید و

Bring in my words

به قول من بیا

Slowly let go

آرام آرام رها کن

Strike in the pose

اعتصاب در موقعیت

Im closing my soul

روحم را می بندم

So im taking off
بنابراین من پیاده می شوم

 

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است