خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ خارجی ENA HINYA by David Macharia M DAVID MACHARIA M + ترجمه فارسی
متن آهنگ خارجی ENA HINYA by David Macharia M DAVID MACHARIA M + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی ENA HINYA by David Macharia M DAVID MACHARIA M + ترجمه فارسی

متن آهنگ  DAVID MACHARIA M – ENA HINYA by David Macharia M + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ  DAVID MACHARIA M – ENA HINYA by David Macharia M

متن آهنگ خارجی DAVID MACHARIA M – ENA HINYA by David Macharia M  

متن و ترجمه فارسی آهنگ DAVID MACHARIA M – ENA HINYA by David Macharia M  

ENA HINYA

ENA HINYA

Lyrics, by David Macharia M

متن ENA HINYA by David Macharia M ، توسط دیوید ماکاریا م

(Chorus)

(گروه کر)

Ena hinya ×۳, Ena hinya wa kûhonokania

Ena hinya 3 پوند ، Ena hinya wa kûhonokania

HEB 7:25- (He is able, He is able to save)

HEB 7: 25- (او قادر است ، او قادر است پس انداز کند)

Ndûgetigîre na ndûgakue ngoro,

Ndûgetigîre na ndûgakue ngoro ،

(Do not fear, don’t lose heart)

(نترس ، قلب خود را از دست ندهید)

Ena hinya wa kûhonokania

Ena hinya wa kûhonokania

(For He is able to save)

(زیرا او قادر است پس انداز کند)

Stanza 1

استنزا ۱

Hihi ûkirîte hau, Kîeha kîingî na matarania?

Hihi ûkirîte hau، Kîeha kîingî na matarania؟

(Are you sunken by deep thoughts and sorrows?)

(آیا شما از افکار و اندوههای عمیق غرق شده اید؟)

Ng’aragu, mînoga na nyota, mathîîna maingî na mîrimû,

Ng’aragu، mînoga na nyota، mathîina maingî na mîrimû،

(With hunger, thirst and troubles, are you so weary and afflicted by illness?)

(با گرسنگی ، تشنگی و دردسر ، آیا شما اینقدر خسته شده اید و از بیماری رنج می برید؟)

Ûgeetha ûteithio na itherero, ûkarora na rûgûrû,

Ûgeetha ûteithio na itherero ، وکارورا در روگورو ،

(From east to west you’ve sort for solutions?)

(از شرق به غرب شما راه حل ها را مرتب کرده اید؟)

Ûkaritûhîrwo mûno, nginya ûgathira hinya,

aritkaritûhîrwo mûno ، nginya ûgathira hinta ،

(Is the burden load too much on you and your strength drained away?)

(آیا بار زیاد بیش از حد بر شما و قدرت شما از بین می رود؟)

Ngayagîra wîna mathîîna, na nîndîrîkûhonokagia-

Ngayagîra wîna mathîina، na nîndîrîkûhonokagia-

(PSALM 50:15- ‘Call Me in times of trouble, and I will save you!’)

(PSALM 50: 15- – در مواقع دردسر با من تماس بگیرید ، و من شما را نجات خواهم داد!)

Nî ciugo cia Jehovah ee, Mûthamaki wa athamaki!

Nî ciugo cia یهو ee ، موتاماکی و آتاماکی!

(Says Jehovah, LORD The King of kings!)

(خداوند می گوید ، خداوند پادشاه پادشاهان!)

[Chorus]

[گروه کر]

Stanza 2

استنزا ۲

Mathîîna mothe wee wonete, maithori mothe wanarîra,

Mathîina mothe wee برنده شد ، maithori mothe wanarîra ،

(PSALM 56:8- All your tears and misery,)

(PSALM 56: 8- همه اشک و بدبختی ،)

Amaandîkîte ibuku-inî rîake, Wee nîoe ûrîa maigana.

Amaandîkîte ibuku-inî rîake، Wee nîoe ûrîa maigana.

(They are in His record)

(آنها در کارنامه او هستند)

Mûndû ûrîa ûkiragîrîria, magerio mothe akahotana,

Mûndû ûrîa ûkiragîrîria ، magerio mothe akahotana ،

(JAMES1:12- Blessed is the one who perseveres under trials,)

(جام ۱: ۱۲- خوشا به حال كسى كه تحت محكمه بماند ،)

Ûcio nîwe kûrathimwo, ûcio nîakaheo mûoyo!

Ûcio nîwe kûrathimwo ، وcio nîakaheo mûoyo!

(Because having stood the test, that person will receive the crown of life)

(از آنجا که با ایستادن در آزمون ، آن شخص تاج زندگی را دریافت می کند)

Tigagaai gwîtigîra, Mwathani nî aratûûria,

Tigagaai gwîtigîra، Mwathani nî aratûuria،

(Do not be worried, the Lord asks,)

(نگران نباشید ، خداوند می پرسد)

Kana nî kûrî na ûndû, Wee atangîhota gwîka?

Kana nî kûrî na وndû ، We atangîhota gwîka؟

(GEN 18:14- ‘Is anything too hard for Me?’)

(جن ۱۸: ۱۴- “آیا چیزی برای من خیلی سخت است؟”)

[Chorus]

[گروه کر]

Nî mûnene,

Nî mûnene ،

(He is mighty!)

(او توانا است!)

Nî mwîhokeku,

Nî mwîhokeku ،

(He is faithful!)

(او وفادار است!)

Nî Mûkûûri,

Nî Mûkûûri ،

(He is the redeemer)

(او رستگاران است)

Nî atwendete,

Nî atwendete ،

(He is loving)

(او عاشق است)

Tûmwîhoke.

Tûmwîhoke.

(Let us put our trust in Him)

(بگذارید به او اعتماد کنیم)

Tûmwîhoke, tûmwîhoke, ena hinya Jesû tûmwîhoke…!

Tûmwîhoke ، tûmwîhoke ، ena hinya Jesû tûmwîhoke …!

Let’s trust in Jesus for He is all able (to change your story)!
بیایید به عیسی اعتماد کنیم زیرا او همه قادر است (داستان شما را تغییر دهد)!

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است