خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ خارجی Forever Mine BER + ترجمه فارسی
متن آهنگ خارجی Forever Mine BER + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی Forever Mine BER + ترجمه فارسی

 

متن آهنگ  BER – Forever Mine + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ  BER – Forever Mine

متن آهنگ خارجی BER – Forever Mine  

متن و ترجمه فارسی آهنگ BER – Forever Mine  

It’s Hard to Sleep

خوابیدن سخت است

Cause your mind is playing

زیرا ذهن شما بازی می کند

Tricks on me

ترفندهای من

I tried to keep

سعی کردم نگهش دارم

My hope filled heart

امید من دل را پر کرد

From missing a beat

از دست دادن ضرب و شتم

And i’m trying to let you know

و سعی می کنم به شما اطلاع بدم

How your love makes we wanna

چگونه عشق شما باعث می شود که ما می خواهیم

Go Go Go

برو برو برو

And i’m trying to make you see

و من در تلاش هستم تا شما را ببینم

How much you mean to

منظورت چقدر است

Me Me Me

من من من

Forever Forever

برای همیشه لطفا برای همیشه لطفا برای

Forever Mine Mine Mine

برای همیشه لطفا برای معدن معدن

You can lie and cheat

می توانید دروغ و تقلب کنید

But you can’t drag my heart

اما شما نمی توانید قلب من را بکشید

To dare these dreams

برای جرات این خوابها

I’m tried and hungry

من خسته و گرسنه ام

I know your love ain’t far

من می دانم که عشق تو خیلی دور نیست

Out of reach

خارج از دسترس

Yet i try and let you know

با این حال من سعی می کنم و به شما اطلاع می دهم

All the beautiful girls

همه دختران زیبا

I Know Know Know

من می دانم که می دانم

And i’m drowning in a sea

و من در دریا غرق می شوم

Of your love falling down

از عشق شما در حال سقوط است

On Me Me Me

روی من من

Forever Forever

برای همیشه لطفا برای همیشه لطفا برای

Forever Mine Mine Mine

برای همیشه لطفا برای معدن معدن

Forever

تا ابد

Forever

تا ابد

Mine Mine Mine

معدن مین معدن

Mine Mine

معدن معدن

And i’m trying to let you know

و سعی می کنم به شما اطلاع بدم

All the beautiful girls i

همه دختران زیبا من

Know Know Know

دانستن دانستن دانستن

And i’m drowning in a sea

و من در دریا غرق می شوم

Of your love falling down

از عشق شما در حال سقوط است

On Me Me Me

روی من من

Forever Forever

برای همیشه لطفا برای همیشه لطفا برای

Forever Mine Mine Mine

برای همیشه لطفا برای معدن معدن

Forever Forever

برای همیشه لطفا برای همیشه لطفا برای

Forever Forever

برای همیشه لطفا برای همیشه لطفا برای

Mine Mine Mine

معدن مین معدن

Mine Mine Mine

معدن مین معدن

Forever

تا ابد

Mine Mine

معدن معدن

Forever Mine Mine Mine
برای همیشه لطفا برای معدن معدن

 

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است