خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ خارجی Jopping SuperM + ترجمه فارسی
متن آهنگ خارجی Jopping SuperM + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی Jopping SuperM + ترجمه فارسی

متن آهنگ  SuperM – Jopping + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ  SuperM – Jopping

متن آهنگ خارجی SuperM – Jopping  

متن و ترجمه فارسی آهنگ SuperM – Jopping  

Jopping Lyrics
متن آهنگ سازی

[슈퍼엠 “Jopping” 가사]
[슈퍼 엠 “جابجایی” 가사]

[Intro]
[معرفی]

(Let’s go!)
(بیا بریم!)

[Pre-Chorus: All]
[پیش کر: همه]

I don’t even care
من حتی اهمیتی نمی دهم

여긴 우릴 태울 stage
مرحله 여긴 우릴

Left to the right
چپ به راست

متن آهنگ  SuperM – Jopping + ترجمه و لینک دانلود

We gon’ make it, make it bang
ما می خواهیم آن را بسازیم ، آن را ببخشیم

(Put your hands in the air)
(دستان خود را در هوا بگذارید)

(Let me see you bounce)
(اجازه دهید ببینم شما گزاف گویی می کنید)

(To the left, to the right)
(در سمت چپ ، به راست)

시작 되는 round
시작 되는 دور

(Round, round, round, round)
(دور ، دور ، دور ، دور)

(Round, round, round, round)
(دور ، دور ، دور ، دور)

(Round, round, round, round)
(دور ، دور ، دور ، دور)

[Refrain: All, Taeyong, and Mark]
[خودداری کنید: همه ، تایونگ ، و مارک]

‘Cause when we jumping, it’s popping, we jopping
“ما وقتی پرش می کنیم ، در حال حرکت است

Jopping, jopping, jopping
پریدن ، تندخوابیدن ، پریدن

[Chorus: Kai, Taeyong, Lucas, All]
[کر: کای ، تایونگ ، لوکاس ، همه]

متن آهنگ  SuperM – Jopping + ترجمه و لینک دانلود

You know how we get down (Jopping)
شما می دانید که چگونه ما پایین می آییم.

How we get down (Jopping)
چگونه سقوط می کنیم

How we get down
چگونه پایین می آییم

‘Cause when we jumping and popping, we jopping
“زیرا وقتی می پریم و ظاهر می شویم ، می شویم

[Verse 1: Taeyong, Mark, and Lucas]
[آیه ۱: تایونگ ، مارک و لوکاس]

Step on the floor (Start a riot)
قدم بر روی زمین (شروع یک شورش)

Where the competition? Man, it’s looking one-sided
رقابت کجاست؟ مرد ، به نظر می رسد یک طرفه است

Up like a 747, we the flyest
مانند ۷۴۷ ، ما پرواز می کنیم

A lifestyle, you should try it
یک سبک زندگی ، باید آن را امتحان کنید

متن آهنگ  SuperM – Jopping + ترجمه و لینک دانلود

So 시작해, make it last, front to back, yeah, yeah
بله ، آخرین باری ، جلو به عقب ، بله ، بله

(Give me that, give me that, give me that)
(به من بده ، آن را به من بده ، آن را به من بده)

The roof’s on fire, let it burn to an ash
سقف را در آتش ، بگذارید آن را به خاکستر بسوزاند

We gon’ keep it jopping, tell the DJ, “Bring it back now”
ما می خواهیم این حرکت را ادامه دهیم ، به دیجی کالا بگوییم ، “همین الان برگرد”

[Verse 2]
[آیه ۲]

날아 봐 like a paraglide
봐 مثل پاراگلاید

나타나 in a pair of slides
나타나 در یک جفت اسلاید

떠나자 out to paradise
to به بهشت

건배해 to a better life
건배 به زندگی بهتر

متن آهنگ  SuperM – Jopping + ترجمه و لینک دانلود

Gotta move, watch the money monsoon (Ching ching)
حرکت Gotta ، تماشای موسمی پول (Ching ching)

Make the crowd go wild in a small room (Yeah)
باعث شود جمعیت در یک اتاق کوچک وحشی شوند (بله)

Let me see you put it all on like a costume
بگذارید ببینم همه اینها را مثل لباس کرده اید

어디까지 번져 갈지 몰라
까지 번져 갈지

[Verse 3]
[آیه ۳]

We love to move it, keep it going, don’t stop
ما دوست داریم آنرا حرکت کنیم ، آن را ادامه دهیم ، متوقف نشویم

It’s in your nature, 말해 girl, what you want
این در طبیعت شماست ، 말해 دختر ، آنچه می خواهید

춤을 춰 봐, we go on and on
춤 을 춰 봐 ، ما ادامه می دهیم و ادامه می دهیم

Champagne life, that’s all you want
زندگی شامپاین ، این تنها چیزی است که شما می خواهید

Don’t stop letting it go
متوقف نشو

‘Cause we got that glow
چون باعث درخشش شدیم

متن آهنگ  SuperM – Jopping + ترجمه و لینک دانلود

[Refrain]
[خودداری]

You know how we get down (Oh; Jopping)
شما می دانید که چگونه ما پایین می آییم.

How we get down (Oh; Jopping)
چگونه ما پایین می آییم (اوه ، جابجایی)

How we get down (Oh)
چگونه پایین می آییم (اوه)

‘Cause when we jumping, it’s popping, we jopping
“وقتی پرش می کنیم ، پرش می کند

[Pre-Chorus]
[قبل از کر]

I don’t even care
من حتی اهمیتی نمی دهم

여긴 우릴 태울 stage
مرحله 여긴 우릴

Left to the right
چپ به راست

We gon’ make it, make it bang (Bang bang)
ما می خواهیم آن را بسازیم ، آن را بسازیم

(Put your hands in the air)
(دستان خود را در هوا بگذارید)

متن آهنگ  SuperM – Jopping + ترجمه و لینک دانلود

(Let me see you bounce; Bounce)
(بگذارید شما را گزاف گویی کنید ؛ گزاف گویی)

(To the left, to the right)
(در سمت چپ ، به راست)

시작 되는 round
시작 되는 دور

(Round, round, round, round)
(دور ، دور ، دور ، دور)

(Round, round, round, round)
(دور ، دور ، دور ، دور)

(Round, round, round, round)
(دور ، دور ، دور ، دور)

[Refrain]
[خودداری]

‘Cause when we jumping, it’s popping, we jopping
“ما وقتی پرش می کنیم ، در حال حرکت است

[Verse 4]
[آیه ۴]

Oh, you think ya big, boy, throwing three stacks? (Bet)
اوه ، شما فکر می کنید بزرگ ، پسر ، پرتاب سه پشته؟ (شرط)

I’ma show you how to ball, you a mismatch (What?)
من به شما نشان می دهم که چگونه توپ ، شما یک عدم تطابق (چه؟)

Opinionated, but I’m always spitting straight facts (True)
تصور می شود ، اما من همیشه حقایق مستقیم را تف می کنم (درست)

متن آهنگ  SuperM – Jopping + ترجمه و لینک دانلود

Throw it back, I might throw this on an eight-track (Oh)
آن را به عقب پرتاب کنید ، من ممکن است این را روی هشت مسیر پرتاب کنم (آه)

믿어 봐 I’m a sight to see (So fresh)
믿어 봐 من یک دیدن برای دیدن هستم (خیلی تازه)

Exciting, go and drop the beat (Drop, drop)
هیجان انگیز است ، بروید و ضربان را رها کنید (قطره ، رها کنید)

We get it jopping, the party, it don’t stop (Don’t stop)
ما آن را می گیریم ، مهمانی ، متوقف نمی شود (متوقف نشوید)

축제는 이제 부터 시작이니까 (Let’s go)
축제 는 이제 부터 시작 이니까 (بیا بریم)

[Verse 5]
[آیه ۵]

이 곳이 파티인데 바삐 어딜 가?
곳 이 파티 인데 바삐 어딜 가؟

متن آهنگ  SuperM – Jopping + ترجمه و لینک دانلود

We’ll keep it jumping and popping here all night
ما آن را نگه می داریم پرش و پاپ در اینجا تمام شب

Jump to the front if you want it, hands up, 손을 위로
اگر می خواهید به جلو بروید ، دست ها را بگیرید ، 손 을 을

Don’t stop letting it go like you don’t care
متوقف نشوید مثل اینکه اهمیتی نمی دهید

[Pre-Chorus]
[قبل از کر]

I don’t even care
من حتی اهمیتی نمی دهم

여긴 우릴 태울 stage (태울 stage)
여긴 우릴 태울 مرحله (태울 مرحله)

Left to the right
چپ به راست

We gon’ make it, make it bang (Make it bang)
ما می خواهیم آن را بسازیم ، آنرا ببافیم (

(Put your hands in the air)
(دستان خود را در هوا بگذارید)

(Let me see you bounce; See you bounce)
(بگذارید شما را گزاف گویی کنید ؛ گزاف گویی را می بینید)

(To the left, to the right)

متن آهنگ  SuperM – Jopping + ترجمه و لینک دانلود

(در سمت چپ ، به راست)

시작 되는 round
시작 되는 دور

[Bridge]
[Bridge]

모두 hear that sound (Hear that sound)
that آن صدا را بشنوید (آن صدا را بشنوید)

틀을 벗어난 하나된 신세계를 펼쳐
을 벗어난 하나 된 신세계 를 펼쳐

Play the music loud (Music loud)
موسیقی را با صدای بلند پخش کنید (موسیقی با صدای بلند)

사라나 ’cause tonight’s gonna set you free, yeah, yeah (Yeah)
cause 나 چرا باعث می شود امشب شما را آزاد کند ، بله ، بله (بله)

[Pre-Chorus]
[قبل از کر]

I don’t even care
من حتی اهمیتی نمی دهم

여긴 우릴 태울 stage (We don’t even care)
مرحله (우릴 ((ما حتی اهمیتی نمی دهیم)

Left to the right
چپ به راست

We gon’ make it, make it bang (And we make it bang)
ما می خواهیم آن را بسازیم ، آن را ببخشیم (و ما آن را می زنیم)

متن آهنگ  SuperM – Jopping + ترجمه و لینک دانلود

(Put your hands in the air; Come on, put your hands in the air)
(دستان خود را در هوا قرار دهید ؛ بیا ، دستان خود را در هوا بگذارید)

(Let me see you bounce)
(اجازه دهید ببینم شما گزاف گویی می کنید)

(To the left, to the right; Come on, put your hands in the air)
(به سمت چپ ، به راست ؛ بیا ، دستان خود را در هوا بگذارید)

시작 되는 round
시작 되는 دور

I don’t even care
من حتی اهمیتی نمی دهم

여긴 우릴 태울 stage
مرحله 여긴 우릴

Left to the right
چپ به راست

We gon’ make it, make it bang (Oh, yeah)
ما می خواهیم آن را بسازیم ، آن را ببخشیم (آه ، بله)

(Put your hands in the air)
(دستان خود را در هوا بگذارید)

(Let me see you bounce; See you bounce)
(بگذارید شما را گزاف گویی کنید ؛ گزاف گویی را می بینید)

متن آهنگ  SuperM – Jopping + ترجمه و لینک دانلود

(To the left, to the right)
(در سمت چپ ، به راست)

시작 되는 round
시작 되는 دور

[Refrain]
[خودداری]

‘Cause when we jumping, it’s popping, we jopping
“ما وقتی پرش می کنیم ، در حال حرکت است

(Round, round, round, round)
(دور ، دور ، دور ، دور)

(Round, round, round, round)
(دور ، دور ، دور ، دور)

‘Cause when we jumping, it’s popping, we jopping

“چون ما در حال پرش هستیم ، می آید.”

متن آهنگ  SuperM – Jopping + ترجمه و لینک دانلود

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است