خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ خارجی My Blood Weetlife Westlife + ترجمه فارسی
متن آهنگ خارجی My Blood  Weetlife Westlife + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی My Blood Weetlife Westlife + ترجمه فارسی

 

متن آهنگ  Westlife – My Blood Weetlife + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ  Westlife – My Blood  Weetlife

متن آهنگ خارجی Westlife – My Blood Weetlife  

متن و ترجمه فارسی آهنگ Westlife – My Blood Weetlife  

You came home crying from school today

امروز به خانه گریه کردی

Walked past me trying to hide the tears there on your face

از کنار من قدم برداشتم و سعی کردم اشکهای آنجا را روی صورت خود مخفی کنم

It’s hard for me to explain

توضیح برایم سخت است

How humans find the pleasure of causing people pain

چگونه انسان لذت ایجاد درد را در افراد پیدا می کند

But sometimes there’s more to the story

اما گاهی اوقات چیزهای بیشتری برای داستان وجود دارد

And we don’t know what’s going on in

و ما نمی دانیم چه اتفاقی می افتد

That home, behind closed doors

آن خانه ، پشت درهای بسته

Maybe there is something wrong

شاید چیزی اشتباه باشد

So be brave, my little one

پس کوچولو باش شجاع باش

I know you can be strong

می دانم که می توانید قوی باشید

‘Cause you are just like your mom

چون تو مثل مادرت هستي

Say my name

اسم من را بگو

When you’re hurting, darling

وقتی صدمه دیده ای عزیزم

I’ll take the demons away

دیوها را دور می کنم

But you know there will come a day

اما می دانید روزی فرا خواهد رسید

When I won’t be there, but

وقتی من آنجا نخواهم بود ، اما

I know that you’ll be okay

من می دانم که شما خوب خواهید بود

‘Cause you are my blood

چون تو خون من هستی

You’re my blood

تو خون من

Oh, I was 22 years old

اوه ، من ۲۲ ساله بودم

My mother told me that you learn more as you go

مادرم به من گفت که شما هرچه بیشتر یاد می گیرید

But I’ve spent many nights alone

اما من شبهای زیادی را به تنهایی گذرانده ام

Do I need more for me to make this house a home?

آیا برای ساختن این خانه به من احتیاج بیشتری دارم؟

‘Cause sometimes there’s more to the story

دلیل گاهی اوقات داستان بیشتر وجود دارد

And they don’t know what’s going on in

و آنها نمی دانند چه خبر است

My life behind closed doors

زندگی من پشت درهای بسته

Maybe there is nothing wrong

شاید هیچ اشتباهی نباشد

And I will keep holding on

و من ادامه خواهم داد

I know I can be strong

من می دانم که می توانم قوی باشم

‘Cause I am just like my mom

چون من مثل مادرم هستم

And she told me, “Say my name

و او به من گفت ، “اسم من را بگو

When you’re hurting, darling

وقتی صدمه دیده ای عزیزم

I’ll take the demons away

دیوها را دور می کنم

But you know there will come a day

اما می دانید روزی فرا خواهد رسید

When I won’t be there, but

وقتی من آنجا نخواهم بود ، اما

I know that you’ll be okay

من می دانم که شما خوب خواهید بود

‘Cause you are my blood”

“چون تو خون من هستی”

(My blood, my blood

(خون من ، خون من

My blood) you’re my blood

خون من) تو خون من هستی

(My blood, my blood

(خون من ، خون من

My blood) you’re my blood

خون من) تو خون من هستی

So say my name

پس اسم من را بگو

When you’re hurting, darling

وقتی صدمه دیده ای عزیزم

I’ll take the demons away

دیوها را دور می کنم

But you know there will come a day

اما می دانید روزی فرا خواهد رسید

When I won’t be there, but

وقتی من آنجا نخواهم بود ، اما

I know that you’ll be okay

من می دانم که شما خوب خواهید بود

‘Cause you are my blood

چون تو خون من هستی

(My blood) my blood, you’re my…

(خون من) خون من ، تو من …

(My blood) yeah, you’re my blood, you’re my blood

(خون من) بله ، شما خون من هستید ، شما خون من هستید

(My blood, my blood) ooh-ooh…

(خون من ، خون من) اوه اوه …

(My blood) you’re my blood
(خون من) تو خون من هستی

 

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است