خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ خارجی Never Change Miles Munthali + ترجمه فارسی
متن آهنگ خارجی Never Change Miles Munthali + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی Never Change Miles Munthali + ترجمه فارسی

 

متن آهنگ  Miles Munthali – Never Change + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ  Miles Munthali – Never Change

متن آهنگ خارجی Miles Munthali – Never Change  

متن و ترجمه فارسی آهنگ Miles Munthali – Never Change  

Miles Munthali x Al Fabulas – Never Change

Miles Munthali x Al Fabulas – هرگز تغییر ندهید

[Miles Munthali]

[مایلز مونثلی]

Feels original

احساس اصلی است

This feeling inside

این احساس درون

Aboriginal

بومی

Love from the first site

عشق از سایت اول

Other people said

دیگران گفتند

“Love from the first site”

“عشق از سایت اول”

I’m getting old and I still love

پیر شده ام و هنوز هم دوست دارم

Your love is a fire

عشق تو آتش است

Nobody can stop it

هیچ کس نمی تواند جلوی آن را بگیرد

Yah, lighting up all my desires

خداوند ، تمام خواسته های من را روشن کند

Should I blow the candles?

آیا باید شمع ها را منفجر کنم؟

Baby I only gatt one wish

عزیزم فقط یک آرزو را جلب می کنم

Yah, I wish you never leave me

خداوند ، ای کاش هرگز مرا ترک نکنی

Your love is like a river

عشق تو مثل رودخانه است

I am drowning but I like

من در حال غرق شدن هستم اما دوست دارم

And I’ll never need a rescue

و من هرگز به نجات نیاز نخواهم داشت

I’m getting old and I’m still in love with you

پیر می شوم و هنوز عاشق شما هستم

In love with you

عاشق تو هستم

CHORUS (x2) [Miles Munthali]

کر (x2) [مایلز مونثلی]

Nikalangana umushe wako

Nikalangana umushe wako

You make me believe in impossibles

شما مرا به غیر ممکن باور می کنید

Gatt me singing hallelujah

مرا آواز خواندن هالوجه

Oh what a beauty God has made

اوه چه زیبایی خداوند ساخته است

I know sometimes you feel like I don’t love you

من می دانم که گاهی احساس می کنید دوست ندارم

But baby you are the only one

اما عزیزم تو تنها هستی

Know I love you with all my heart

می دانم که من تو را با تمام وجود دوست دارم

And that will never ever change

و این هرگز تغییر نخواهد کرد

[Al Fabulas]

[آل فابولاس]

Hey baby look at me

سلام عزیزم به من نگاه کن

Am not an enemy

من دشمن نیستم

Your love is so deserving shining like some treasuries

عشق شما مانند برخی از خزانه ها می درخشد

You know I wrote this song

می دانید که من این آهنگ را نوشتم

To tell you how I feel

تا به شما بگویم چه احساسی دارم

And our love is getting stronger, that’s a mystery

و عشق ما قوی تر می شود ، این یک راز است

I look into your eyes

به چشمان تو نگاه می کنم

You brighten up my life

شما زندگی من را روشن تر می کنید

Your beauty is just a definition girl I can’t lie

زیبایی شما فقط یک دختر تعریف است که نمی توانم دروغ بگویم

And you my number one

و تو شماره یکم

Cause’ you my only

چون تو تنها من هستی

And am giving all my trust I kept for you my love

و من به تمام اعتمادم که عشقم را برای شما حفظ کرده ام می بخشم

I Wanna be with you forever baby in my life

من می خواهم برای همیشه عزیزم در زندگی با تو باشم

Cause’ I believe you the one to lighten up my life

دلیل “من اعتقاد دارم که شما یکی از زندگی من را روشن کنید

I see your beauty crossing all the rivers & all the skies

می بینم زیبایی شما از رودخانه ها و همه آسمان ها عبور می کند

I might hate your feelings, see you sad but bae don’t cry

من ممکن است احساسات شما متنفرم ، شما را غمگین می بینم اما گریه نکنید

No matter how life is gonna give us ups & downs

مهم نیست که زندگی چقدر به ما فراز و نشیب می بخشد

We going high we going high we never backing down

ما بالا می رویم بالا می رویم و هرگز عقب نمی مانیم

So be the lady to give me hopes that love still exists

پس خانم باشید تا به من امید بدهد که عشق هنوز وجود دارد

So be the lady whose gonna be the mother to my kids

بنابراین بانویی باشید که مادر فرزندان من باشد

CHORUS [Miles Munthali]

کر (مایلز مونتالی)

Nikalangana umushe wako

Nikalangana umushe wako

You make me believe in impossibles

شما مرا به غیر ممکن باور می کنید

Gatt me singing hallelujah

مرا آواز خواندن هالوجه

Oh what a beauty God has made

اوه چه زیبایی خداوند ساخته است

I know sometimes you feel like I don’t love you

من می دانم که گاهی احساس می کنید دوست ندارم

But baby you are the only one

اما عزیزم تو تنها هستی

Know I love you with all my heart

می دانم که من تو را با تمام وجود دوست دارم

And that will never ever change

و این هرگز تغییر نخواهد کرد

[Miles Munthali]

[مایلز مونثلی]

My L O V E

عشق من

I love you more

من شما را دوست دارم بیشتر

B E S T you’re the best

B E S T شما بهترین هستید

The best I ever had

بهترین من تا به حال

I wanna be the best you ever had too oh yah yah

من می خواهم بهترین کسی باشم که تا به حال بیش از حد اوه بله

Gatt me contemplating on your love for me love

مرا به فکر در مورد عشق تو به من عشق بکش

Singing hallelujah thanking God for you love

آواز hallelujah خدا را شکر که عشق شما

For your love

برای عشق شما

Thank God you love me

خدا را شکر که مرا دوست داری

CHORUS [Miles Munthali]

کر (مایلز مونتالی)

Nikalangana umushe wako

Nikalangana umushe wako

You make me believe in impossibles

شما مرا به غیر ممکن باور می کنید

Gatt me singing hallelujah

مرا آواز خواندن هالوجه

Oh what a beauty God has made

اوه چه زیبایی خداوند ساخته است

I know sometimes you feel like I don’t love you

من می دانم که گاهی احساس می کنید دوست ندارم

But baby you are the only one

اما عزیزم تو تنها هستی

Know I love you with all my heart

می دانم که من تو را با تمام وجود دوست دارم

And that will never ever change
و این هرگز تغییر نخواهد کرد

 

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است