خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ خارجی Optimism Blues Allen Toussaint + ترجمه فارسی
متن آهنگ خارجی Optimism Blues Allen Toussaint + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی Optimism Blues Allen Toussaint + ترجمه فارسی

 

متن آهنگ  Allen Toussaint – Optimism Blues + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ  Allen Toussaint – Optimism Blues

متن آهنگ خارجی Allen Toussaint – Optimism Blues  

متن و ترجمه فارسی آهنگ Allen Toussaint – Optimism Blues  

Time has changed so many things by running outta of this end

با فرار از این پایان ، خیلی چیزها تغییر کرده است

Too much of that and time has claimed so many things

بیش از حد و زمان زیادی چیزهای زیادی را ادعا کرده است

By getting rid of some end, fixin’ another’s

با خلاص شدن از برخی از پایان ، رفع مشکلات دیگری

But I prepare to accept whatever faith will, turned up

اما من آماده هستم که هر ایمان را بخواهم بپذیرم

Because I believe that there’s a very good reason for everything that ain’t happenin’

از آنجا که من معتقدم که دلیل بسیار خوبی برای هر آنچه اتفاق نمی افتد وجود دارد “

I’ve got those optimism blues (blues)

من آن بلوزهای خوش بینی (بلوز) را دارم

And it’s about to knock me outta my shoes

و قرار است کفشهایم را بهم بزند

Haven’t seen such a grin since Lord knows when (when)

تا به حال چنین لبخندی ندیده اید زیرا خداوند می داند چه زمانی

I’ve got those optimism blues

من آن بلوزهای خوش بینی را دارم

I’ve got those optimism blues

من آن بلوزهای خوش بینی را دارم

And it’s about to knock me outta my shoes

و قرار است کفشهایم را بهم بزند

I have not smile such a grin since Lord knows when (when)

من چنین لبخندی را لبخند نمی زنم زیرا خداوند می داند کی (چه موقع)

I’ve got those optimism blues

من آن بلوزهای خوش بینی را دارم

Time has changed so many things

زمان خیلی چیزها تغییر کرده است

The West’s dampenin’ as the East pauses in

غرب همانطور که شرق متوقف می شود ، “dampenin” است

Time has changed so many things

زمان خیلی چیزها تغییر کرده است

They took all the signs off the Southern burbs

آنها تمام نشانه ها را از مقبره های جنوبی گرفتند

But flowers still grow like before a few souls lost

اما گلها مانند قبل از گم شدن چند روح هنوز رشد می کنند

Still you can’t pull a good man down by the river

هنوز هم نمی توانید یک مرد خوب را کنار رودخانه بکشید

People getting saved by the dozen

مردم توسط ده ها نفر نجات می یابند

I’ve got those optimism blues

من آن بلوزهای خوش بینی را دارم

And it’s about to knock me outta my shoes

و قرار است کفشهایم را بهم بزند

I haven’t seen such a grin since Heaven knows when (when)

من از وقتی بهشت ​​می داند چه زمانی (چه موقع)

I’ve got those optimism blues

من آن بلوزهای خوش بینی را دارم

I’ve got those optimism blues

من آن بلوزهای خوش بینی را دارم

And it’s about to knock me outta my shoes

و قرار است کفشهایم را بهم بزند

Have not want such a grin since Lord knows when

آیا چنین لبخندی را نمی خواهی چون خداوند می داند کی

I’ve got those optimism blues

من آن بلوزهای خوش بینی را دارم

Have not want such a grin since Lord knows when (when)

آیا چنین لبخندی را نمی خواهی چون خداوند می داند کی (کی)

I’ve got those optimism blues
من آن بلوزهای خوش بینی را دارم

 

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است