خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ خارجی Selfish Talia Mar + ترجمه فارسی
متن آهنگ خارجی Selfish Talia Mar + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی Selfish Talia Mar + ترجمه فارسی

متن آهنگ  Talia Mar – Selfish + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ  Talia Mar – Selfish

متن آهنگ خارجی Talia Mar – Selfish  

متن و ترجمه فارسی آهنگ Talia Mar – Selfish  

I’m selfish when it comes

من وقتی خودم خودخواه هستم

I’m selfish when it comes to you

من خودم وقتی خودم می آیم خودم هستم

I’m selfish when it comes

من وقتی خودم خودخواه هستم

I’m selfish when it comes to you

من خودم وقتی خودم می آیم خودم هستم

Look at me, say what you really mean

به من نگاه کن ، بگو واقعاً منظور شما چیست

Tired of words but I’m listening

از کلمات خسته شده ام اما من گوش می کنم

Not much to say but you’re saying that, praying that

حرفی برای گفتن نیست ، اما شما این حرف را می زنید ، دعا می کنید که

I’m the one you really need

من کسی هستم که واقعاً به آن احتیاج دارید

I know I’m hard but that’s part of it

من می دانم که من سخت هستم اما این بخشی از آن است

You could leave but you are still here

شما می توانید ترک کنید اما هنوز اینجا هستید

And I’ve nowhere to go but you could’ve gone

و من جایی برای رفتن ندارم اما شما می توانستید برود

Should’ve known I’m the one you really want

باید می دانستم من همان کسی هستم که واقعاً می خواهید

I’m selfish, I’m selfish, I’m selfish

من خودخواه هستم ، خودخواه هستم ، خودخواه هستم

When it comes to you

وقتی نوبت شما می رسد

I can’t help it, can’t help it

من نمی توانم به آن کمک کنم ، نمی توانم به آن کمک کنم

Crazy things that I do

کارهای دیوانه کننده ای که انجام می دهم

When I need you, I come back to you

وقتی به تو احتیاج دارم ، برمی گردم به تو

I’m selfish, I’m selfish when it comes to you

من خودخواه هستم ، وقتی خودتان می آیم خودخواه هستم

I’m selfish, I’m selfish

من خودخواه هستم ، خودخواه هستم

I’m selfish when it comes

من وقتی خودم خودخواه هستم

I’m selfish when it comes to you

من خودم وقتی خودم می آیم خودم هستم

I’m selfish, I’m selfish

من خودخواه هستم ، خودخواه هستم

I’m selfish when it comes

من وقتی خودم خودخواه هستم

I’m selfish when it comes to you

من خودم وقتی خودم می آیم خودم هستم

I’m bored of games what I used to play

من از بازیهایی که قبلاً بازی می کردم بی حوصله ام هستم

Back and forth it’s always the same

عقب و جلو همیشه یکسان است

I’m player one, your player two, who is she? Player who?

من یک بازیکن هستم ، بازیکن شما دو ، او کیست؟ بازیکن که؟

Roll the dice and make your way

تاس ها رول کنید و راه خود را انجام دهید

I’m selfish, I’m selfish, I’m selfish

من خودخواه هستم ، خودخواه هستم ، خودخواه هستم

When it comes to you

وقتی نوبت شما می رسد

I can’t help it, can’t help it

من نمی توانم به آن کمک کنم ، نمی توانم به آن کمک کنم

Crazy things that I do

کارهای دیوانه کننده ای که انجام می دهم

When I need you, I come back to you

وقتی به تو احتیاج دارم ، برمی گردم به تو

I’m selfish, I’m selfish when it comes to you

من خودخواه هستم ، وقتی خودتان می آیم خودخواه هستم

I’m selfish, I’m selfish

من خودخواه هستم ، خودخواه هستم

I’m selfish when it comes

من وقتی خودم خودخواه هستم

I’m selfish when it comes to you

من خودم وقتی خودم می آیم خودم هستم

I’m selfish, I’m selfish

من خودخواه هستم ، خودخواه هستم

I’m selfish when it comes

من وقتی خودم خودخواه هستم

I’m selfish when it comes to you

من خودم وقتی خودم می آیم خودم هستم

I can’t help it, I’m helpless, I’m jealous, I’m selfish,

من نمی توانم به آن کمک کنم ، من ناتوانم ، حسادت می کنم ، خودخواه هستم ،

I’m sorry, can’t help the crazy things that I do

متاسفم ، نمی توانم به کارهای دیوانه کننده ای که انجام می دهم کمک کنم

When I need you, I come back to you

وقتی به تو احتیاج دارم ، برمی گردم به تو

I’m selfish, I’m selfish when it comes to you

من خودخواه هستم ، وقتی خودتان می آیم خودخواه هستم

I need what I need, I don’t apologise

من به آنچه نیاز دارم ، عذرخواهی نمی کنم

Do you see what I see should be no surprise

آیا می بینید آنچه من می بینم جای تعجب ندارد

When I need you, I come back to you

وقتی به تو احتیاج دارم ، برمی گردم به تو

I’m selfish when it comes to you

من خودم وقتی خودم می آیم خودم هستم

I’m selfish when it comes

من وقتی خودم خودخواه هستم

I’m selfish when it comes to you

من خودم وقتی خودم می آیم خودم هستم

I’m selfish

من خودخواه هستم

I’m selfish when it comes

من وقتی خودم خودخواه هستم

I’m selfish when it comes to you

من خودم وقتی خودم می آیم خودم هستم

I can’t help it, I’m helpless, I’m jealous, I’m selfish,

من نمی توانم به آن کمک کنم ، من ناتوانم ، حسادت می کنم ، خودخواه هستم ،

I’m sorry, can’t help the crazy things that I do

متاسفم ، نمی توانم به کارهای دیوانه کننده ای که انجام می دهم کمک کنم

When I need you, I come back to you

وقتی به تو احتیاج دارم ، برمی گردم به تو

I’m selfish, I’m selfish when it comes to you

من خودخواه هستم ، وقتی خودتان می آیم خودخواه هستم

I can’t help it, I’m helpless, I’m jealous, I’m selfish,

من نمی توانم به آن کمک کنم ، من ناتوانم ، حسادت می کنم ، خودخواه هستم ،

I’m sorry, can’t help the crazy things that I do

متاسفم ، نمی توانم به کارهای دیوانه کننده ای که انجام می دهم کمک کنم

When I need you, I come back to you

وقتی به تو احتیاج دارم ، برمی گردم به تو

I’m selfish, I’m selfish when it comes to you

من خودخواه هستم ، وقتی خودتان می آیم خودخواه هستم

I can’t help it, I’m helpless, I’m jealous, I’m selfish,

من نمی توانم به آن کمک کنم ، من ناتوانم ، حسادت می کنم ، خودخواه هستم ،

I’m sorry, can’t help the

متاسفم ، نمی تواند کمک کند

I can’t help it, I’m helpless, I’m jealous, I’m selfish,

من نمی توانم به آن کمک کنم ، من ناتوانم ، حسادت می کنم ، خودخواه هستم ،

I’m sorry, can’t help the

متاسفم ، نمی تواند کمک کند

I can’t help it, I’m helpless, I’m jealous, I’m selfish,

من نمی توانم به آن کمک کنم ، من ناتوانم ، حسادت می کنم ، خودخواه هستم ،

I’m sorry, can’t help the
متاسفم ، نمی تواند کمک کند

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است