خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ خارجی Sleeping Single In A Double Bed Barbara Mandrell + ترجمه فارسی
متن آهنگ خارجی Sleeping Single In A Double Bed Barbara Mandrell + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی Sleeping Single In A Double Bed Barbara Mandrell + ترجمه فارسی

 

متن آهنگ  Barbara Mandrell – Sleeping Single In A Double Bed + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ  Barbara Mandrell – Sleeping Single In A Double Bed

متن آهنگ خارجی Barbara Mandrell – Sleeping Single In A Double Bed  

متن و ترجمه فارسی آهنگ Barbara Mandrell – Sleeping Single In A Double Bed  

Sleeping single in a double bed

خواب مجرد در یک تخت دونفره

Thinking over things I wish I’d said.

فکر می کنم در مورد چیزهایی که آرزو می کردم گفتم.

I should’ve held you, but I let you go.

من باید تو را نگه داشتم ، اما به تو رها کردم.

Now I’m the one sleeping all alone. Oh.

حالا من تنها هستم که به تنهایی می خوابم. اوه

Sleeping single in a double bed (Oooh, oooh, oooh.)

خواب مجرد در یک تخت دونفره (اوه ، اوه ، اوه.)

Tossing, turning, trying to forget. (Ah, ah, ah.)

ضرب و شتم ، چرخاندن ، تلاش برای فراموش کردن. (آه ، آه ، آه.)

I could be lying with you instead

من می توانم به جای شما دروغ بگویم

I’m sleeping single in a double bed.

من در یک تخت دونفره تنها خوابیدم.

I’d pour me a drink, but I’d only be sorry,

من به من نوشیدنی می ریختم ، اما فقط متاسفم ،

‘Cause drinking doubles alone don’t make it a party.

“زیرا نوشیدن دونفره به تنهایی باعث می شود آن ها مهمانی نشوند.

Another sleepless night and it’s the same old story

یک شب بی خوابی و همین داستان قدیمی است

When you’re the only one at 2 in the morning.

وقتی تنها فرد ساعت ۲ صبح هستید.

I’m sleeping single in a double bed (Oooh, oooh, oooh.)

من در یک تخت دونفره تنها خوابیده ام (اوه ، اوه ، اوه.)

Thinking over things I wish I’d said. (Ah, ah, ah.)

فکر می کنم در مورد چیزهایی که آرزو می کردم گفتم. (آه ، آه ، آه.)

I should’ve held you, but I let you go.

من باید تو را نگه داشتم ، اما به تو رها کردم.

Now I’m the one sleeping all alone. Oh.

حالا من تنها هستم که به تنهایی می خوابم. اوه

Sleeping single in a double bed (Oooh, oooh, oooh.)

خواب مجرد در یک تخت دونفره (اوه ، اوه ، اوه.)

Tossing, turning, trying to forget. (You, oooh.)

ضرب و شتم ، چرخاندن ، تلاش برای فراموش کردن. (تو ، اوه.)

I could be lying with you instead

من می توانم به جای شما دروغ بگویم

I’m sleeping single in a double bed.

من در یک تخت دونفره تنها خوابیدم.

I’m sleeping single in a double bed (Ah, ah, ah.)

من در یک تخت دونفره تنها خوابیده ام (آه ، آه ، آه)

Thinking over things I wish I’d said. (Oooh, oooh.)

فکر می کنم در مورد چیزهایی که آرزو می کردم گفتم. (اوه ، اوه.)

I should’ve held you, but I let you go.

من باید تو را نگه داشتم ، اما به تو رها کردم.

Now I’m the one sleeping all alone. Oh.

حالا من تنها هستم که به تنهایی می خوابم. اوه

Sleeping single in a double bed (Ah, ah, ah.)

خواب مجرد در یک تخت دونفره (آه ، آه ، آه)

Tossing, turning, trying to forget. (You, oooh.)

ضرب و شتم ، چرخاندن ، تلاش برای فراموش کردن. (تو ، اوه.)

I could be lying with you instead

من می توانم به جای شما دروغ بگویم

I’m sleeping single in a double bed.

من در یک تخت دونفره تنها خوابیدم.

Sleeping single in a double bed

خواب مجرد در یک تخت دونفره

Thinking over things I wish I’d said.

فکر می کنم در مورد چیزهایی که آرزو می کردم گفتم.

(Fade)
(محو)

 

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است