خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ خارجی STUPID Ashnikko + ترجمه فارسی
متن آهنگ خارجی STUPID Ashnikko + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی STUPID Ashnikko + ترجمه فارسی

متن آهنگ  Ashnikko – STUPID + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ  Ashnikko – STUPID + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ خارجی Ashnikko – STUPID  

متن و ترجمه فارسی آهنگ Ashnikko – STUPID  

STUPID Lyrics
متن STUPID STUPID

[Intro: Ashnikko]
[معرفی: اشنیکو]

Wet, wet, wet, wet (I’m shy)
مرطوب ، مرطوب ، مرطوب ، مرطوب (من خجالتی هستم)

Wet, wet, wet, wet
مرطوب ، مرطوب ، مرطوب ، مرطوب

Oh my God
اوه خدای من

[Chorus: Ashnikko]
[کر: اشنیکو]

متن آهنگ خارجی STUPID Ashnikko + ترجمه فارسی

Stupid boy think that I need him
پسر احمق فکر می کند که من به او احتیاج دارم

I go cold like changin’ seasons
من مثل تغییر فصل های سال سرد می شوم

I go red hot like a demon
مثل یک دیو داغ قرمز می شوم

I go ghost for no damn reason
بدون دلیل لعنتی به ارواح می روم

Stupid boy think that I need him
پسر احمق فکر می کند که من به او احتیاج دارم

Stupid boy think that I need him
پسر احمق فکر می کند که من به او احتیاج دارم

[Verse 1: Ashnikko]
[آیه ۱: اشکنکو]

Pleasin’, season, I’m spicy
Pleasin ، فصل ، من تند هستم

Hot to touch, too much, too pricey
خیلی لمس کردن ، خیلی گران است

Heathen, I’m in your psyche
هیتن ، من در روان شما هستم

You don’t know no one else like me, woah
شما هیچ کس دیگری مثل من را نمی شناسید ، وای

Stupid boy think that I need him
پسر احمق فکر می کند که من به او احتیاج دارم

متن آهنگ خارجی STUPID Ashnikko + ترجمه فارسی

Stupid boy think that I need him
پسر احمق فکر می کند که من به او احتیاج دارم

I know you think about me in the shower
می دانم که شما درمورد حمام به من فکر می کنید

PornHub in your browser, fantasize about the pussy power
PornHub را در مرورگر خود ، در مورد قدرت بیدمشک تصور کنید

Think about me with your hand down your trousers
با دست خود پایین شلوار خود را به من فکر کنید

I’m sweet, then I’m sour, I’m big boss Bowser
من شیرین هستم ، سپس من ترش هستم ، رئیس بزرگ Bowser

I know you salivating over me, sir, nipples through the t-shirt
من می دانم که شما بر من بزاق می کنید ، آقا ، نوک پستان را از طریق تی شرت باز کنید

متن آهنگ خارجی STUPID Ashnikko + ترجمه فارسی

Told your mommy that you’re bringin’ home a keeper
به مادر خود گفت که شما یک نگهبان را به خانه آورده اید

Knees are getting weaker when he hear me through the speaker
زانوها وقتی او را از طریق بلندگو می شنوند ضعیف تر می شوند

Big wood, cut him off, cedar
چوب بزرگ ، او را قطع کنید ، سرو

[Chorus: Ashnikko & Yung Baby Tate]
[کر: اشکنکو و یونگ تیت کودک]

Stupid boy think that I need him (Huh)
پسر احمق فکر می کند که من به او احتیاج دارم

Stupid boy think that I need him (Huh)
پسر احمق فکر می کند که من به او احتیاج دارم

I go red hot like a demon
مثل یک دیو داغ قرمز می شوم

متن آهنگ خارجی STUPID Ashnikko + ترجمه فارسی

I go ghost for no damn reason
بدون دلیل لعنتی به ارواح می روم

Stupid boy think that I need him
پسر احمق فکر می کند که من به او احتیاج دارم

Stupid boy think that I need him (Stupid, stupid)
پسر احمق فکر می کند که من به او احتیاج دارم (احمق ، احمق)

Stupid boy think that I need him (Stupid, stupid)
پسر احمق فکر می کند که من به او احتیاج دارم (احمق ، احمق)

Stupid boy think that I need him
پسر احمق فکر می کند که من به او احتیاج دارم

I go red hot like a demon
مثل یک دیو داغ قرمز می شوم

I go ghost for no damn reason
بدون دلیل لعنتی به ارواح می روم

متن آهنگ خارجی STUPID Ashnikko + ترجمه فارسی

Stupid boy think that I need him (Wet, wet)
پسر احمق فکر می کند که من به او احتیاج دارم (مرطوب ، مرطوب)

[Verse 2: Yung Baby Tate]
[آیه ۲: یونگ تیت کودک]

Stupid-stupid, you dumb, you goofy-goofy (Ugh)
احمق ، احمق ، شما احمق ، شما احمقانه (Ugh)

This pussy juicy-juicy, ooh yummy, wanna do me?
این گربه آبدار آبدار ، اوه جالب ، می خواهی من را انجام دهی؟

Oo nah, boy you could never
اوه ، پسر ، شما هرگز نمی تواند

‘Cause you not clever enough
چون شما به اندازه کافی باهوش نیستید

And I got several dummies that wanna get on me
و چندین آدمک کردم که می خواهند بر من سوار شوند

I don’t want you and I don’t want your homie
من شما را نمی خواهم و نمی خواهم خانه شما

‘Cause both of y’all are suckers, y’all some Dum-Dums
“زیرا هر دو شما مکنده هستند ، برخی از Dum-Dums هستند

I could play you straight up out your bread, now you got crumb-crumbs
من می توانم شما را مستقیم از نان خود بیرون بیاورم ، اکنون شما خرده های خرده ای را خرد کردید

متن آهنگ خارجی STUPID Ashnikko + ترجمه فارسی

I don’t really need a man, but sometimes I want one though
من واقعاً به یک مرد احتیاج ندارم ، اما بعضی اوقات من یکی را می خواهم

So I keep Peter Pans on me, I got young hundos
بنابراین من پیتر پن را بر روی من نگه می دارم ، من جوان کردم

Young money, get it?
پول جوان ، آن را دریافت کنید؟

[Chorus: Ashnikko]
[کر: اشنیکو]

Stupid boy think that I need him (Leave me alone)
پسر احمق فکر می کند که من به او احتیاج دارم (مرا رها کن)

Stupid boy think that I need him
پسر احمق فکر می کند که من به او احتیاج دارم

I go red hot like a demon
مثل یک دیو داغ قرمز می شوم

I go ghost for no damn reason
بدون دلیل لعنتی به ارواح می روم

Stupid boy think that I need him
پسر احمق فکر می کند که من به او احتیاج دارم

متن آهنگ خارجی STUPID Ashnikko + ترجمه فارسی

Stupid boy think that I need him (Yeah)
پسر احمق فکر می کند که من به او احتیاج دارم (بله)

Stupid boy think that I need him (Yeah)
پسر احمق فکر می کند که من به او احتیاج دارم (بله)

Stupid boy think that I need him
پسر احمق فکر می کند که من به او احتیاج دارم

I go red hot like a demon
مثل یک دیو داغ قرمز می شوم

I go ghost for no damn reason
بدون دلیل لعنتی به ارواح می روم

Stupid boy think that I need him
پسر احمق فکر می کند که من به او احتیاج دارم

[Bridge: Ashnikko]
[پل: اشنیکو]

Nothing about you is attractive to me now
هیچکدام از شما الان برایم جذاب نیست

Blocking you, avoiding you actively right now (Blocked)
مسدود کردن شما ، جلوگیری از فعال شدن شما در حال حاضر (مسدود شده)

متن آهنگ خارجی STUPID Ashnikko + ترجمه فارسی

I don’t need the dick, I need magic, I need money
من به دیک احتیاج ندارم ، به جادو احتیاج دارم ، به پول احتیاج دارم

Puppy wanna lick somethin’ sticky just like honey
توله سگ می خواهد لیسیدن چیزی مثل چیزی مثل عسل

[Outro: Yung Baby Tate & Ashnikko]
[Outro: Yung Baby Tate & Ashnikko]

Stupid, stupid
احمق ، احمق

Stupid, stupid
احمق ، احمق

Wet, wet, wet

مرطوب ، مرطوب ، مرطوب

متن آهنگ خارجی STUPID Ashnikko + ترجمه فارسی

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است