خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ خارجی Suicidal YNW Melly + ترجمه فارسی
متن آهنگ خارجی Suicidal YNW Melly + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی Suicidal YNW Melly + ترجمه فارسی

 

متن آهنگ  YNW Melly – Suicidal + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ  YNW Melly – Suicidal

متن آهنگ خارجی YNW Melly – Suicidal  

متن و ترجمه فارسی آهنگ YNW Melly – Suicidal  

Your love is suicidal

عشق شما خودکشی است

Lately I’ve been feeling suicidal

اخیراً احساس خودکشی کرده ام

Your love is suicidal

عشق شما خودکشی است

Your love is suicidal

عشق شما خودکشی است

I thought that we were meant to be

فکر کردم منظور ما این بوده است

You took my heart and made it bleed

قلبم را گرفتی و خونریزی کردی

I gave you all my ecstasy

من تمام دلتنگی هایم را به شما دادم

I know you’ll be the death of me

می دانم که تو مرگ من خواهی بود

Left lipstick on my Hennessy

رژ لب سمت چپ روی هنسی من است

Felt like you took my soul from me

احساس کردم که روح مرا از من گرفتی

You gave me all your ecstasy

شما تمام دلتنگی های خود را به من دادید

I thought that we were meant to be

فکر کردم منظور ما این بوده است

Your love is suicidal

عشق شما خودکشی است

For me, your love is suicidal

برای من عشق تو خودکشی است

To me, your love is suicidal

به نظر من عشق تو خودکشی است

To me, your love is suicidal

به نظر من عشق تو خودکشی است

I’m sippin’ Hennessy-‘y-‘y, ooh

من جیغ می زنم ، هنسی-ای-اوی ، اوه

I’m sippin’ Hennessy-‘y-‘y, ooh

من جیغ می زنم ، هنسی-ای-اوی ، اوه

I don’t want to lose my conscience

من نمی خواهم وجدان خود را از دست بدهم

Drinkin’ all this Hennessy

Drinkin ‘این همه هنسی

Baby, you took control of me

عزیزم تو کنترل منو گرفتی

And I got too many enemies

و من دشمنان زیادی داشتم

I knew you wanted to f*ck him ’cause I could just tell

من می دانستم که شما می خواهید به او c * ck ، زیرا من فقط می توانم بگویم

Check my back, now I’m, now I’m in my bag, yeah

پشت من را چک کنید ، اکنون من هستم ، اکنون من در کیفم هستم ، آره

You did me bad, you did me bad

تو منو بد کردی ، منو بد کردی

But I said, “F*ck it,” and I ran up my bag, yeah

اما من گفتم ، “F * ck ،” و من کیفم را بلند کردم ، آره

I’m in my bag, I’m in my bag now

من توی کیفم ، الان در کیفم هستم

But you didn’t even put it all on the line

اما شما حتی این همه را در خط قرار ندادید

For me, no, oh, I’m sorry

برای من ، نه ، اوه ، متاسفم

This is the end of us

این پایان ما است

It’s crazy ’cause my heart is dangerous

دیوانه است زیرا قلب من خطرناک است

Felt like you took my soul from me

احساس کردم که روح مرا از من گرفتی

Like the devil got a hold on me

مثل شیطان دست مرا گرفت

Everybody wishin’ bad on me

همه آرزو می کنند بر من بد باشند

Everybody wishin’ bad on me

همه آرزو می کنند بر من بد باشند

You taught a lesson to me that I had to learn

شما یک درس را به من آموختید که باید یاد بگیرم

And I’m so sorry ’cause you let our bridges burn

و من خیلی متاسفم چون باعث می شوید پل های ما بسوزند

I said I loved you and I wish I never did

گفتم دوستت دارم و آرزو می کنم هرگز این کار را نکنم

I swear to God, I swear to God, you stupid bitch I thought that we were meant to be

به خدا قسم ، به خدا قسم ، شما عوضی احمق فکر می کردم که منظور ما این بوده است

You took my heart and made it bleed

قلبم را گرفتی و خونریزی کردی

I gave you all my ecstasy

من تمام دلتنگی هایم را به شما دادم

I know you’ll be the death of me

می دانم که تو مرگ من خواهی بود

Left lipstick on my Hennessy

رژ لب سمت چپ روی هنسی من است

Felt like you took my soul from me

احساس کردم که روح مرا از من گرفتی

No way, I gave you all my ecstasy

به هیچ وجه ، من همه دلتنگی های خود را به شما دادم

I thought that you were meant for me

فکر می کردم منظور من بوده است

I know you’ll be the death of me

می دانم که تو مرگ من خواهی بود

Thought we were for eternity

فکر کردیم برای ابدیت بودیم

You f*cked me up, both physically

تو از نظر جسمی منو بالا کشیدی

And mentally, I can’t believe

و از نظر ذهنی ، نمی توانم باور کنم

I’m sippin’ Hennessy-‘y-‘y, ooh

من جیغ می زنم ، هنسی-ای-اوی ، اوه

I’m sippin’ Hennessy-‘y-‘y, ooh

من جیغ می زنم ، هنسی-ای-اوی ، اوه

I’m sippin’ Hennessy-‘y-‘y, ooh

من جیغ می زنم ، هنسی-ای-اوی ، اوه

I’m sippin’ Hennessy-‘y-‘y, ooh

من جیغ می زنم ، هنسی-ای-اوی ، اوه

Your love is suicidal

عشق شما خودکشی است

For me, your love is suicidal

برای من عشق تو خودکشی است

To me, your love is suicidal

به نظر من عشق تو خودکشی است

To me, your love is suicidal

به نظر من عشق تو خودکشی است

You taught a lesson to me that I had to learn

شما یک درس را به من آموختید که باید یاد بگیرم

And I’m so sorry ’cause you let our bridges burn

و من خیلی متاسفم چون باعث می شوید پل های ما بسوزند

I said I loved you and I wish I never did

گفتم دوستت دارم و آرزو می کنم هرگز این کار را نکنم

I swear to God, I swear to God, you stupid bitch
به خدا سوگند ، به خدا قسم ، شما عوضی احمق

 

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است