خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ خارجی Warm Fuzzy Unknown Artist + ترجمه فارسی
متن آهنگ خارجی Warm Fuzzy Unknown Artist + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی Warm Fuzzy Unknown Artist + ترجمه فارسی

 

متن آهنگ  Unknown Artist – Warm Fuzzy + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ  Unknown Artist – Warm Fuzzy

متن آهنگ خارجی Unknown Artist – Warm Fuzzy  

متن و ترجمه فارسی آهنگ Unknown Artist – Warm Fuzzy  

Once upon a moment in a land not far away

یک لحظه در زمینی نه چندان دور

There lived a happy people living down beneath the hilltops

یک مرد خوشحال زندگی می کرد که در زیر تپه ها زندگی می کرد

They passed each other every morning hope your day is warm and happy

آنها هر روز صبح امیدوار بودند که روز شما گرم و خوشحال باشد

And with a smile, they shook hands for awhile then they’ed go feeling warm and fuzzy

و با لبخند ، دست انداختند و مدتی احساس گرما و فازی کردند

Chorus

گروه کر

Here have a fuzzy warm fuzzy have a warm fuzzy and it will make you happy

در اینجا یک فازی گرم فازی دارای یک فازی گرم است و شما را خوشحال می کند

Everyone should have a fuzzy warm friend for the days when it’s cold a chill

همه باید برای روزهایی که سرماخوردگی است ، یک دوست گرم فازی داشته باشند

Here have a fuzzy warm fuzzy have a warm fuzzy and it will make you happy

در اینجا یک فازی گرم فازی دارای یک فازی گرم است و شما را خوشحال می کند

And with a smile they shook hands for awhile then they’ed go feeling warm and fuzzy

و با یک لبخند دست خود را برای مدتی تکان دادند و سپس احساس گرما و فازی کردند

Then one day a bad witch became angry with the village people.

سپس روزی جادوگر بد از اهالی روستا عصبانی شد.

She taught them not to give so freely, kindness to their closest friends

او به آنها آموخت که اینگونه آزادانه نگذارند ، به نزدیکترین دوستانشان مهربانی کنند

They passed each other every morning stick their nose up and keep walking

آنها هر روز صبح به یکدیگر می گذرند و بینی خود را به سمت بالا می چسبانند و پیاده روی می کنند

And with a frown they would never turn around, and they’ed go feeling cold and ugly

و با اخم هرگز چرخ نخواهند گشت و احساس سرما و زشت می کنند

Chorus

گروه کر

Don’t take my fuzzy warm fuzzy not my warm fuzzy cause it won’t make you happy.

گرم و فازی گرم فازی من نباشید ، زیرا فازی گرم من باعث خوشحال شدن شما نخواهد شد.

Nobody should have a fuzzy warm friend for the days have become so chill

هیچ کس نباید یک دوست گرم فازی داشته باشد زیرا روزها اینقدر سرد شده است

Don’t take my fuzzy warm fuzzy not my warm fuzzy cause it won’t make you happy

گرم و فازی گرم فازی من نباشید ، زیرا فازی گرم من باعث خوشحال شدن شما نخواهد شد

And with a frown they would never turn around, they just go feeling cold and lonely.

و با اخم آنها هرگز چرخانده نمی شوند ، فقط احساس سردی و تنهایی می کنند.

A young boy found a little fuzzy

پسر جوانی کمی فازی پیدا کرد

one cold and rainy day, he walked up to a miss and with a kiss he gave the fuzz away

در یک روز سرد و بارانی ، او به یک بدبختی رفت و با بوسه ای فوز را به او داد

One by one the village people caught that warm and fuzzy feeling

یک به یک اهالی روستا آن احساس گرم و فازی را گرفتار کردند

And with a smile they shook hands for awhile and then they’ed go feeling warm and happy

و با لبخند مدتی دست خود را تکان دادند و بعد احساس گرم و خوشحالی کردند

Chorus

گروه کر

They’ed say

آنها می گویند

Here have a fuzzy warm fuzzy have a warm fuzzy and it’ll make you happy

در اینجا یک فازی گرم فازی دارای یک فازی گرم است و شما را خوشحال می کند

Everyone should have a fuzzy warm friend for the days when it’s cold and chill

همه باید برای روزهایی که سرما و سرد است باید دوست گرمی فازی داشته باشیم

Here have a fuzzy warm fuzzy have a warm fuzzy and it will make you happy

در اینجا یک فازی گرم فازی دارای یک فازی گرم است و شما را خوشحال می کند

And with a smile they’ed shake hands for awhile then they’ed go feeling warm and fuzzy.
و با لبخند می خواستند دستشان را برای مدتی تکان دهند و بعد از آن احساس گرم و فازی کنند.

 

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است