خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ خارجی Lovin Touchin Squeezin Journey + ترجمه فارسی
متن آهنگ خارجی Lovin Touchin Squeezin Journey + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی Lovin Touchin Squeezin Journey + ترجمه فارسی

متن آهنگ  Journey – Lovin Touchin Squeezin + ترجمه و لینک دانلود

 

متن آهنگ خارجی Journey – Lovin Touchin Squeezin  

متن و ترجمه فارسی آهنگ Journey – Lovin Touchin Squeezin  

You make me weak.

شما مرا ضعیف می کنید.

I wanna die just when you said we’d try

من می خواهم بمیرم فقط وقتی گفتی که می خواهیم امتحان کنیم

Lovin’, touchin’, squeezin’ each other.

Lovin ‘، touchin’، squeezin “یکدیگر.

When I’m alone all by myself,

وقتی من تنها هستم ،

You’re out with someone else

شما با شخص دیگری هستید

Lovin’, touchin’, squeezin’ each other.

Lovin ‘، touchin’، squeezin “یکدیگر.

You’re tearin’ me apart every, every day.

تو هر روز و هر روز من را جدا می کنی.

You’re tearin’ me apart.

تو از من جدا اشک میری

Oh, what can I say?

اوه ، چه می توانم بگویم؟

You’re tearin’ me apart.

تو از من جدا اشک میری

It won’t be long, yes, ’til you’re alone when your lover…

طولی نکشید ، بله ، تا وقتی که عاشق خود تنها باشید ، تنها خواهید بود …

Oh, he hasn’t come home, ’cause he’s lovin’,

اوه ، او به خانه خود نیامده است ، “زیرا او دوست دارد” ،

Oooh, he’s touchin’, he’s squeezin’ another.

اوه ، او را لمس می کند ، او فشرده می شود.

He’s tearin’ you apart, oooh, every, every day.

او هر روز و هر روز شما را از هم جدا می کند.

He’s tearin’ you apart.

او شما را از هم جدا می کند.

Oh, girl, what can you say,

اوه ، دختر ، چه می توانید بگویید ،

‘Cause he’s lovin’, touchin’ another.

“چون او را دوست دارد ، لمس” دیگری.

Now it’s your turn, girl, to cry.

حالا نوبت شماست ، دختر ، گریه کنید.

Na, na, na, na, na, na.

سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم

Na, na, na, na, na.

سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم

Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na.

سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم.

Na, na, na, na, na, na.

سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم

Na, na, na, na, na.

سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم

Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na.

سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم.

Na, na, na, na, na, na.

سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم

Na, na, na, na, na.

سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم

Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na.

سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم.

Na, na, na, na, na, na.

سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم

Na, na, na, na, na.

سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم

Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na.

سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم.

Na, na, na, na, na, na.

سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم

Na, na, na, na, na.

سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم

Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na.

سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم.

Na, na, na, na, na, na.

سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم

Na, na, na, na, na.

سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم

Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na.

سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم.

Na, na, na, na, na, na.

سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم

Na, na, na, na, na.

سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم

Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na.

سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم.

Na, na, na, na, na, na.

سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم

Na, na, na, na, na.

سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم.

Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na.

سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم.

Na, na, na, na, na, na.

سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم

Na, na, na, na, na.

سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم.

Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na.

سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم.

Na, na, na, na, na, na.

سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم

Na, na, na, na, na.

سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم

Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na.

سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم.

Na, na, na, na, na, na.

سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم

Na, na, na, na, na.

سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم

Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na.
سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم ، سدیم.

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است